اميرالمؤمنين عليه السلام می فرمود: اى دانشجو همانا دانش امتيازات بسيارى دارد (اگر به انسان كاملى تشبيه شود) سرش تواضع است، چشمش بی رشكى، گوشش فهميدن، زبانش راست گفتن حافظه‏ اش كنجكاوى، دلش حسن نيت، خردش شناختن اشياء و امور، دستش رحمت، پايش ديدار علماء همتش سلامت، حكمتش پرهيزگارى قرارگاهش رستگارى، جلودارش عافيت و مركبش وفا، اسلحه‏ اش نرم زبانى، شمشيرش رضا، كمانش مدارا، لشكرش گفتگوى با علماء، ثروتش ادب، پسندازش دورى از گناه، توشه‏ اش نيكى، آشاميدنش سازگارى، رهبرش هدايت، رفيقش دوستى نيكان.
اصول کافی جلد 1 باب متفرقات روایت2