دعای پیامبر هنگام هلول ماه رمضان

بدون نظر »

امام پنجم فرمود:
چون چشم رسول خدا به ماه رمضان می افتاد رو به قبله ميكرد ميفرمود خدايا آن را نو كن بر ما به امنيت و ايمان و تندرستی و مسلمانی و عافيت سرا پا و روزی فراوان و دفع بيماری و تلاوت قرآن و كمك بر نماز و روزه خدايا ما را برای ماه رمضان سالم دار و آن را برای ما سلامت دار و از ما دريافت كن تا ماه رمضان بگذرد و ما را آمرزيده باشی سپس رو به مردم ميكرد و ميفرمود ای گروه مردم مسلمان چون ماه نو رمضان بر آيد شياطين متمرد در بند شوند و درهای آسمان و درهای بهشت و درهای رحمت گشوده گردند و درهای دوزخ بسته شوند و دعا مستجاب گردد و برای خدای عز و جل نزد هر افطاری آزادشدگانی باشند كه آنها را از دوزخ آزاد كند و هر شب منادی فرياد زند آيا خواهشمندی هست ؟ آيا آمرزش جوئی هست ؟ خدايا بهر خرج كنی عوض بده و بهر ممسكی تلف بده تا چون هلال شوال بر آيد فرياد شود به مؤمنان كه فردا برای جایزه های خود حاضر باشيد كه فردا روز جایزه است سپس امام پنجم فرمود هلا بدان كه جانم به دست او است اين جایزه پول طلا و نقره نيست .

خطبه پیامبر (ص) در آخرین جمعه ماه شعبان

بدون نظر »

امام پنجم فرمود:
رسول خدا (ص) در آخرين جمعه ماه شعبان اين خطبه را خواند، حمد خدا كرد و ستايش او نمود و سپس فرمود ای مردم ماهی بر شما سايه افكنده كه در آن شبی است بهتر از هزار ماه آن رمضان است خدا روزه اش را واجب كرده و يك شب نماز نافله آن را برابر هفتاد شب در ماه ديگر مقرر ساخته هر كه عمل مستحبی در آن كند چون عمل واجبی است كه در ماههای ديگر و هر كه فريضه ای در آن انجام دهد چون كسی باشد كه هفتاد فريضه در ماههای ديگر انجام دهد آن ماه شكيبائی است و مزد شكيبائی بهشت است آن ماه همدردی است آن ماهی است كه خدا بيفزايد در آن بروزی مؤمن هر كه در آن روزه دار مؤمنی را افطار دهد نزد خدای عز و جل ثواب آزاد كردن بنده ای دارد و گناهان گذشته اش آمرزيده شود به آن حضرت عرض شد يا رسول اللّه همه ما توانا نيستيم كه روزه داری افطار دهيم فرمود خدای تبارك و تعالی كريم است ، همين ثواب را ميدهد بشما كه توانا هستيد بشربتی از شير كه بدان روزه داری را افطار دهيد يا شربتی از آب گوارا يا چند دانه خرما كه بر بيش از آن قدرت نداريد هر كه در آن از خدمت مملوك خود تخفيف دهد خدا در حساب او تخفيف دهد آن ماهی است كه اولش رحمت و ميانش آمرزش و آخرش اجابت و آزادی از دوزخ است در اين ماه از چهار خصلت بی نياز نباشيد دو تا برای رضای خدا و دو تا برای نياز خود آن دو كه برای رضای خداست گواهی اينكه معبود حقی نيست جز خدا و براستی من رسول خدايم و آن كه دو بدان نياز داريد از خدا بخواهيد حوائج خود را و بهشت را و از خدا بخواهيد عافيت و پناه طلبيد از آتش .