شمعون: نشانه‏ های نادان را بمن بگو؟
رسول خدا (ص): اگر با او بياميزی رنجت دهد، و اگر از او كناره كنی
دشنامت دهد، اگرت بخشد منت بر تو نهد، و اگرش بخشی ناسپاسی كند، اگرش
رازی بسپاری خيانت كند، و اگرت رازی سپارد بتو بدبين گردد، و اگر توانگر
شد بدمستی كند، و سخت دل و سخت‏رو باشد، و اگر بينوا شد نعمت خدا را بی
‏پروا انكار كند اگر شاد شود از حد بگذراند و سركشی كند و اگر غمنده گردد
نوميد شود و اگر بخندد قهقهه كند، و اگر بگريد چون حيوان نعره كشد، به نيكان در
افتد، خدا را دوست ندارد و از او حساب نبرد، و از خدا آزرم نكند و او را فراياد
ندارد، اگر خشنودش كنی بدروغت بستايد، و اگر بر تو خشم كند ستايش تو را
از ميان ببرد و تو را تا بدروغ بباد بدگوئی گيرد، اينست روش نادان.
تحف العقول
مطالب مشابه
پرسش وپاسخ پیامبر (ص) با شمعون ابن لاوی
پرسش وپاسخ پیامبر (ص) با شمعون ابن لاوی2