ای مردم ! خود را به زيور فرمانبرداری از خدا بياورييد! و لباس قناعت و خوف از پروردگار را بر اندام خويش بپوشانيد و آخرت را برای خويش ‍ مسلم سازيد! و برای قرارگاه جاودانی خود بكوشيد! و بدانيد! كه بزودی كوچ خواهيد كرد. و به سوی خدا می رويد. و در آن جهانی ، جز كار نيكو، كه از پيش فرستاده ايد، يا پاداش پسنديده ای كه پيش از آن آماده كرده ايد، بهره ديگری نخواهد داشت . بهره شما، از كردار نيكی ست ، كه پيش از خود فرستاده ايد و پاداش شما، شايسته اعمالی ست كه به جا آورده ايد.
هان ! كه زيورهای دنيا، شما را نفريبد و از مراتب بهشت باز ندارد! و آن روز كه پرده های ترديد برداشته شود، هر انسانی به جايگاه خويش ‍ می رسد و آرامگاه خويش را می بيند
کشکول شیخ بهایی