مزد پس از مرگ

بدون نظر »

امام صادق فرمود:
پس از مرگ اجری دنبال كسی نرود جر از سه عمل
صدقه جاريه
روش ‍ هدايتی كه نهاده و پس از مرگش بدان عمل شود
فرزند صالحی كه برايش ‍ آمرزش خواهد.

سه عمل سودمند پس از مرگ

بدون نظر »

امام صادق فرمود:
پس از مرگ اجرى دنبال كسى نرود جر از سه عمل صدقه جاريه ، روش ‍ هدايتى كه نهاده و پس از مرگش بدان عمل شود، فرزند صالحى كه برايش ‍ آمرزش خواهد.