نصیحت امیر المومنین به نوف بکالی

۱ نظر »

نوف بكالی گوید:
در آستان مسجد كوفه خدمت امیر المؤمنین (ع) رسیدم و گفتم السلام علیك یا امیر المؤمنین و رحمة اللّه و بركاته فرمود و علیك السلام یا نوف و رحمة اللّه و بركاته ،
گفتم یا امیر المؤمنین پندم بده فرمود ای نوف خوبی كن تا با تو خوبی شود،
گفتم یا امیر المؤمنین بیفزا فرمود رحم كن تا رحمت كنند
گفتم یا امیر المؤمنین بیفزا فرمود خوب بگو تا به خوبی یادت كنند
عرضكردم بیفزا فرمود از غیبت اجتناب كن كه خورش سگان دوزخ است
سپس فرمود ای نوف دروغ گفته آن كه گمان دارد حلال زاده است و به غیبت كردن گوشت مردم را میجود، دروغ گفته كسی كه گمان دارد حلال زاده است و دشمن من و امامان از اولاد من است ، دروغ گفته كسی كه گمان دارد حلال زاده است و زنا را دوست دارد یا بر نافرمانی خدا شب و روز دلیر است ای نوف سفارش مرا بپذیر سر دسته و كدخدا و گمركچی و راهدار مباش ای نوف صله رحم كن تا خدا عمرت را بیفزاید و خوش خلق باش تا حسابت را سبك گیرد ای نوف اگر خواهی روز قیامت با من باشی كمك ستمكاران مشو ای نوف هر كه ما را دوست دارد روز قیامت با ما است و اگر مردی سنگی را دوستدارد با او محشور گردد ای نوف مبادا خود را برای دم جلوه دهی و به نافرمانی با خدا برآئی تا خدا روزی كه ملاقاتش كنی رسوایت كند ای نوف آنچه به تو گفتم نگهدار تا به خیر دنیا و آخرت رسی

رفیقی که غایب شد ای نیک نام

بدون نظر »

طریقت شناسان ثابت قدم
به خلوت نشستند چندی به هم

یکی زان میان غیبت آغاز کرد
در ذکر بیچاره‌ای باز کرد

کسی گفتش ای یار شوریده رنگ
تو هرگز غزا کرده‌ای در فرنگ؟

بگفت از پس چار دیوار خویش
همه عمر ننهاده‌ام پای پیش

چنین گفت درویش صادق نفس
ندیدم چنین بخت برگشته کس

که کافر ز پیکارش ایمن نشست
مسلمان ز جور زبانش نرست

چه خوش گفت دیوانهٔ مرغزی
حدیثی کز او لب به دندان گزی

من ار نام مردم بزشتی برم
نگویم بجز غیبت مادرم

که دانند پروردگان خرد
که طاعت همان به که مادر برد

رفیقی که غایب شد ای نیک نام
دو چیزست از او بر رفیقان حرام

یکی آن که مالش به باطل خورند
دوم آن که نامش به غیبت برند

هر آن کو برد نام مردم به عار
تو خیر خود از وی توقع مدار

که اندر قفای تو گوید همان
که پیش تو گفت از پس مردمان

کسی پیش من در جهان عاقل است
که مشغول خود وز جهان غافل است
سعدی

زشتی غیبت

بدون نظر »

بد اندر حق مردم نیک و بد
مگوی ای جوانمرد صاحبت خرد

که بد مرد را خصم خود می‌کنی
وگر نیک مردست بد می‌کنی

تو را هر که گوید فلان کس بدست
چنان دان که در پوستین خودست

که فعل فلان را بباید بیان
وز این فعل بد می‌برآید عیان

به بد گفتن خلق چون دم زدی
اگر راست گویی سخن هم بدی

زبان کرد شخصی به غیبت دراز
بدو گفت داننده‌ای سرفراز

که یاد کسان پیش من بد مکن
مرا بدگمان در حق خود مکن

گرفتم ز تمکین او کم ببود
نخواهد به جاه تو اندر فزود

کسی گفت و پنداشتم طیبت است
که دزدی بسامان تر از غیبت است

بدو گفتم ای یار آشفته هوش
شگفت آمد این داستانم به گوش

به ناراستی در چه بینی بهی
که بر غیبتش مرتبت می‌نهی؟

بلی گفت دزدان تهور کنند
به بازوی مردی شکم پر کنند

ز غیبت چه می‌خواهد آن ساده مرد
که دیوان سیه کرد و چیزی نخورد!
سعدی

گفتاری پیرامون غیبت

بدون نظر »

بدان ! كه زشت یاد (غیبت ) صاعقه كشنده است و آن كه ورزد، همچون كسی ست كه به منجنیقی ، اعمال نیك خویش را به شرق و غرب می اندازد.
******************
حسن بصری را گفتند: فلان كس ، ترا به زشتی ، یاد كرد. طبقی رطب برایش ‍ فرستاد و گفت : شنیدم : حسنات خویش را به من بخشیده ای . اینك ! این خرما به جبران آن بستان !
*****************
نزد عبدالله بن مبارك ، سخن از زشت یاد به میان آمد و او گفت : اگر می خواستم زشت یاد كنم ، از مادر خویش می گفتم . كه او را از هر كس به حسنات من سزاوارترست .
کشکول شیخ بهایی

سفارشی از پیامبر اکرم (ص) به امیر المومنین

بدون نظر »

ای علی مبادا بی ‏لنگ به حمام بروی زيرا هر كه برهنه به حمام در آيد ملعونست هم آنكه بر او بنگرد و هم آنكه بر او بنگرند.

ای علی انگشتر بانگشت سبابه و ميانه مكن زيرا قوم لوط باين دو انگشتر ميكردند انگشت خرد را برهنه مگذار.

ای علی به راستی خدا را خوش آيد از بنده‏ اش گاهی كه بگويد: پروردگارا مرا بيامرز زيرا گناهان را جز تو نيامرزد خدا ميفرمايد، فرشته‏ هايم اين بنده من دانسته كه جز من گناهان را نيامرزد، گواه باشيد كه من او را آمرزيدم.

ای علی از دروغ بپرهيز زيرا دروغ رو سياهی آرد و سپس نزد خدا كذاب نوشته شود و به راستی كه راستی رو سفيدی آورد و نزد خدا راستگو نوشته شود و بدان كه راستی مبارك است و دروغ شوم است.

ای علی از غيبت و سخن چينی بر حذر باش زيرا غيبت روزه را بشكند و سخن چينی مايه شكنجه در گور است.
ای علی بخدا سوگند دروغ مخور و بدون لزوم سوگند راست هم ياد مكن و خدا را در معرض سوگند خويش مياور زيرا خدا بكسی كه به نامش سوگند دروغ بخورد رحم نكند و رعايت او را ننمايد
. ای علی غم روزی فردا مخور زيرا روزی هر فردائی ميرسد.

ای علی از لجبازی بپرهيز كه آغازش نادانی و انجامش پشيماني است.
ادامه نوشتار »

معنی تهمت وغیبت

بدون نظر »

از يحيى ازرق حديث شده كه گفت : حضرت ابوالحسن (موسى بن جعفر) عليه السلام بمن فرمود: هر كه پشت سر مردى چيزى را گويد كه در اوست و مردم ميدانند كه آنچيز در اوست غـيبت او را نكرده ، و هر كه پشت سر كسى چيزي را گويد كه در اوست ولى مردم نمى دانـنـد غـيـبـتش كرده ، و هر كه پشت سر كسى چيزى گويد كه در او نيست به او بهتان زده است .
اصول کافی جلد 4 باب غیبت وبهتان روایت 6

کفاره غیبت

بدون نظر »

ز امـام صـادق عـليـه السـلام حـديـث شـده كـه فـرمـود: از پـيـغمبر صلى الله عليه و آله پرسيدند: كفاره غيبت چيست ؟ فرمود: از خداوند طلب آمرزش كنى براى آنكه غيبتش كردى هر زمان بيادش افتادى .

شــرح :
– از اين حديث استفاده شود كه در كفاره غيبت استحلال (و حلاليت طلبيدن ) واجب نيست چنانچه جـمـاعـتـى نـيـز واجـب نـدانـسـتـه انـد، و در مـقـابـل جـمـع زيـادى واجـب دانـسـته اند، و جمعى تـفـصـيـل داده انـد مـيـانـه آنـمـوردى كـه غـيـبـت بـگـوش او رسـيـده بـاشـد كـه : ايـنـجـا اسـتـحـلال واجـب اسـت ، و آنجائيكه بگوشش نرسيده باشد كه واجب نيست و استغفار كافى اسـت مـجـلسـى (ره ) گـويـد: مـمـكـن اسـت ايـن خـبـر را نـيـز حـمـل بـر ايـن صـورت دوم كـرد و بـديـنـوسـيـله ميان تمامى اخبار در باب غيبت جمع كرد و توافق كرد.

غیبت

بدون نظر »

حـضـرت صـادق (عـليـه السـلام ) فـرمـود: كـه رسـول خـدا صلى الله و آله و سلم غيب در (نابودى ) دين مرد مسلمان زودتر كارگر شود از بيمارى خوره در درون او.
فـرمـود: و نـيز آن حضرت صلى الله عليه و آله فرموده است : نشستن در مسجد به انتظار نـمـاز عـبـادت اسـت تـا حـدثـى از او سـرزنـد عـرض شـد: اى رسول خدا حدص چيست ؟ فرمود: غيبت كردن است .
ادامه نوشتار »

سفارشی دیگر از پیامبر به امیر المؤمنین علی (ع)

بدون نظر »

ای علی مبادا بی ‏لنگ بحمام بروی زيرا هر كه برهنه بحمام در آيد ملعونست هم آنكه بر او بنگرد و هم آنكه بر او بنگرند.
************************

ای علی انگشتر بانگشت سبابه و ميانه مكن زيرا قوم لوط باين دو انگشتر ميكردند انگشت خرد را برهنه مگذار.
************************
ای علی راستی خدا را خوش آيد از بنده‏ اش گاهی كه بگويد: پروردگارا مرا بيامرز زيرا گناهان را جز تو نيامرزد خدا ميفرمايد، فرشته هايم اين بنده من دانسته كه جز من گناهان را نيامرزد، گواه باشيد كه من او را آمرزيدم.
************************
ای علی از دروغ بپرهيز زيرا دروغ رو سياهی آرد و سپس نزد خدا كذاب نوشته شود و راستی كه راستی رو سفيدی آورد و نزد خدا راستگو نوشته شود و بدان كه راستی مبارك است و دروغ شوم است.
************************
ای علی از غيبت و سخن چينی بر حذر باش زيرا غيبت روزه را بشكند و سخن چينی مايه شكنجه در گور است. ای علی به خدا سوگند دروغ مخور و بدون لزوم سوگند راست هم ياد مكن و خدا را در معرض سوگند خويش مياور زيرا خدا بكسی كه بنامش سوگند دروغ بخورد رحم نكند و رعايت او را ننمايد. ای علی غم روزی فردا مخور زيرا روزی هر فردائی ميرسد.
************************************************
ای علی از لجبازی بپرهيز كه آغازش نادانی و انجامش پشيمانيست.
************************
ای علی مسواك كردن را باش زيرا مسواك كردن پاكی دهان و رضای پروردگار و روشنی ديده است و خلال كردن تو را محبوب فرشته‏ ها سازد زيرا فرشته‏ ها از گند دهان كسی كه پس از خوردن خلال نكند در آزارند.
************************
ای علی خشم مكن و چون بخشم شدی بنشين و در نيروی پروردگار بر بنده‏ ها بينديش و بر بردباری او از آنان و چون بتو گفته شود از خدا بپرهيز خشمت را بدور افكن و به بردباری برگرد.
************************
ای علی هر آنچه بر خود خرج كنی قصد خدا كن تا نزد خدا برای تو ذخيره گردد.
************************
ای علی با خانواده و با همسايه‏ ها و هر كه معاشرت و گفتگو كنی خوش خلق باش تا نزد خدا بلند پايه نوشته شوی .
************************
ای علی هر چه برای خود نخواهی برای ديگری مخواه و هر چه برای خود ميخواهی برای برادرت هم بخواه تا در حكم خود عادل باشی و در عدل خود دادگر باشی پيش اهل آسمانها محبوب گردی در دل اهل زمين جای دوستان را بگيری
تحف العقول