خطبه ای از پیامبر (ص) در ارشاد مردم

بدون نظر »

برای هر چيزی شرافتی است و به درستی شرافت مجالس اين است كه رو به قبله باشد،
هر كه خواهد از همه مردم عزيزتر باشد بايد از خدا بپرهيزد،
هر كه خواهد نيرومندترين مردم باشد بايد بر خدا توكل كند
هر كه خواهد از همه توانگرتر باشد بايد بدان چه نزد خداست اعتمادش بيشتر باشد از آنچه خود دارد.

سپس فرمود آيا شما را به بدترين مردم آگاه نكنم؟ گفتند چرا يا رسول اللَّه فرمود: آنكه تنها جای كند، و از واردان خود دريغ كند، و بنده خود را تازيانه زند، آيا به بدتر از اين شما را آگاه نكنم؟ گفتند چرا يا رسول اللَّه، فرمود كسی كه از لغزش نگذرد و عذر نپذيرد، باز هم فرمود آيا شما را به بدتر از اين هم آگاه نكنم؟ گفتند چرا يا رسول اللَّه فرمود: آنكه اميد به خيرش نيست و از شرش ايمنی نيست، سپس فرمود شما را به بدتر از اين هم خبر ندهم؟ گفتند: چرا يا رسول اللَّه؟ فرمود آنكه مردم را دشمن دارد و مردمش دشمن دارند.
ادامه نوشتار »

سخن حکما ودانشمندان

بدون نظر »

عيسی (ع ) ياران خويش را می گفت ای بندگان خدا! بحق به شما می گويم كه : به دريافت آخرت نايل نخواهيد شد، مگر با ترك شهوات دنيا. به عريانی به دنيا آمديد و به عريانی خواهيد رفت . بهوش باشيد! كه در اين ميان چه كنيد؟
****************************
وزيری گفته است : از آن كس در شگفتم ، كه برده ای را به مالش می خرد، و آزاده ای را به عملش نمی خرد. آن كه همتش همانست كه به شكم رساند، بهايش همانست كه از آن خارج می شود.
*************************
از سخنان معروف كرخی : سخن بنده در آن چه كه به او مربوط نيست ، سبب خواری او در درگاه خداونديست .
*****************
حكيمی به دوستش چنين نوشت : اما بعد، مردم را به رفتار خويش پند ده ! نه به گفتار خويش . از پروردگار به قدر نزديكی خود به او شرم دار! و به اندازه توانائيش از او بيم دار!
**********************************
از سخنان عيسی كه – بر پيامبر ما و او درود باد! – آن كه گناهی كوچك ورزد، با آن كه گناهی بزرگ ورزد، برابرند، پرسيدند، چگونه چنين است ؟ گفت : جراءت ، يكی ست و آن كه از دزدی ذرت نگذرد، از دزدی مرواريد نيز نگذرد.