حکمت 281
برتري عقل از مشاهده چشم
(علمي) و درود خدا بر او، فرمود: انديشيدن همانند ديدن نيست، زيرا گاهي چشم‏ها دروغ مي‏نماياند، امّا آن کس که از عقل نصيحت خواهد به او خيانت نمي‏کند.
حکمت 282
غرور، آفت پندپذيري
(اخلاقي) و درود خدا بر او، فرمود: ميان شما و پندپذيري، پرده‏اي از غرور و خودخواهي وجود دارد.
حکمت 283
علل سقوط جامعه
(اجتماعي، سياسي) و درود خدا بر او، فرمود: جاهلان شما پر تلاش، و آگاهان شما تن پرور و کوتاهي ورزند
حکمت 284
دانش نابود کننده عذرها
(علمي، اخلاقي) و درود خدا بر او، فرمود: دانش، راه عذر تراشي را بهانه جويان بسته است.
حکمت 285
ضرورت استفاده از فرصت‏ها
(اخلاقي) و درود خدا بر او، فرمود: آنان که وقتشان پايان يافته خواستار مهلتند، و آنان که مهلت دارند کوتاهي مي‏ورزند.