حكيمی گفته است : از دنيا سه چيز طلب می شود: عزت و بی نيازی و راحتی . اما آن كه زهد ورزد، عزيز می شود و آن كه قناعت پيشه كند، بی نياز می شود و آن كه دست از طلب باز كشد، به راحتی می رسد.
***************************
صاحب حقيقی گفته است : با يزيد، به راهی می رفت و بر سگی گذشت ، كه به ياران خيس شده بود. دامن جامه خويش باز كشيد. سگ به سخن آمد و گفت : پليد شدن دامن جامه تو از ناپاكی مرا آب تطهير می كند. اما گناه دامن باز گرفتن تو از من را آب نيز تطهير نمی كند.
کشکول شیخ بهایی