پندهایی از پیامبر اکرم (ص)

بدون نظر »

فرمود: هر كه شام و بام كند و سه چيز را دارا باشد نعمت دنيا بر او تمام است هر كه در بام و شامش تندرست باشد و آسوده خاطر و خوراك يك روز را دارد، و اگر چهارمين نعمت را داشته باشد نعمت دنيا و آن سرا را دارد و آن ايمانست.
*****************
فرمود: رحم كنيد بر عزيزی كه خوار شده و توانگری كه ندار شده و دانشمندی كه گرفتار نادان است.
**********************
فرمود: در دو صفت بيشتر مردم فريب خورده باشند تندرستی و آسودگی (يعنی ب‏ه آنها توجه ندارند)
***************************
فرمود: دلها در بند دوستی آن كسند كه نيكی ب‏ه آنها كرده و دشمنی آن كه بدی بدانها كرده است
************************
فرمود: ما گروه پيمبران مأموريم كه با مردم به اندازه خردشان سخن كنيم.
********************
فرمود: ملعونست كسی كه رنج خود بر مردم اندازد.
************************
فرمود: عبادت هفت جزء است و برتر همه كسب حلال است.
تحف العقول

حکمت های نهج البلاغه 140تا 145

بدون نظر »

حکمت 140
قناعت و بي ‏نيازي
(اقتصادي ) و درود خدا بر او، فرمود: آن که ميانه روي کند تهيدست نخواهد شد.
حکمت 141
راه آسايش
(اجتماعي ، اقتصادي ) و درود خدا بر او، فرمود: اندک بودن تعداد زن و فرزند يکي از دو آسايش است.
حکمت 142
دوستي ‏ها و خردمندي
(اخلاقي ، اجتماعي ) و درود خدا بر او، فرمود: دوستي کردن نيمي از خردمندي است.
حکمت 143
غمها و پيري زودرس
(اخلاقي ، بهداشت رواني ) و درود خدا بر او، فرمود: اندوه خوردن، نيمي از پيري است.
حکمت 144
تناسب بردباري با مصيبت‏ها
(اخلاقي ، معنوي ) و درود خدا بر او، فرمود: صبر به اندازه مصيبت فرود آيد، و آن که در مصيبت بي ‏تاب بر رانش زند، اجرش نابود مي ‏گردد.
حکمت 145
عبادتهاي بي ‏حاصل
(اخلاقي ، معنوي ، عبادي ) و درود خدا بر او، فرمود: بسا روزه‏ داري که بهره‏ اي جز گرسنگي و تشنگي از روزه‏ داري خود ندارد، و بسا شب زنده‏ داري که از شب زنده‏ د اري چيزي جز رنج و بي ‏خوابي به دست نياورد خوشا خواب زيرکان، و افطارشان

نتیجه نپرداختن زکات

بدون نظر »

امام صادق (عليه السلام ) فرموده كه اميرمؤ منان (عليه السلام ) فرمود: همانا روزگارى بر مردم بيايد كه شخص گنه پيشه و بد كار را ظريف و زيرك شمارند، و شخص پر رو و بى شرم را به خود نزديك كرده و مقرب نزد اشخاص واقع گردد، و شخص با انصاف را ناتوان شمرند! بدان حضرت گفتند: اى اميرمؤ منان در چه زمان اين جريان پيش آيد؟ فرمود: هرگاه امانت را غنيمتى دانند (و بصاحبش نپردازند) و زكات را غرامت (تاوان و زيان ) دانند، و عبادت را وسيله اى براى گردن فرازى و برترى بر مردم گيرند، وصله رحم (يا دستگيرى از مستمندان ) را وسيله براى منت گذارى قرار دهند (و به اينكار بر مردم يا بر برخويشان و مستمندان منت گذارند)؟ عرض ‍ كردند:اى اميرمؤ منان اين جريان چه وقت خواهد بود؟ فرمود: آنوقتى كه زنان (برمردان ) تسلط يابند، و كنيزكانرا (بر كارها) تسلط دهند، و كودكان را فرمانروائى دهند

سخنانی حکیمانه از امام رضا (ع)

بدون نظر »

از آن حضرت (ع) روايت شده كه فرمود:
نماز نافله تقرب بدرگاه خدا است براى هر مؤمن.

حج جهاد هر ناتوانست،
براى هر چيزى زكاتيست و زكاة تن روزهاى مستحبى است،
بهترين عبادت پس از معرفة انتظار فرج است،
هر كه پيش از ستايش بر خدا و صلوات بر پيغمبر (ص) دعا كند چون كسيست كه بى‏زه كمان كشد،
هر كه يقين بعوض گرفتن دارد عطا بخشى كند،
راستى مرد كسيست كه ميانه روى كند،
تدبير نيمى از زندگى است، و مهرورزى با مردم نيمى از عقل است،
هم بسيار مايه پيريست، و شتابزدگى كج‏خوئيست،
كمى عيال يكنوع توانگريست،
هر كه پدر و مادر را اندوهگين كند آنان را ناسپاسى كرده،
هر كه هنگام مصيبت دست بر زانو زند يا بدست ديگر كوبد اجر خود را برده، مصيبتى كه با صبر اجر دارد مصيبت نيست،
استرجاع (گفتن إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ) هنگام آسيب رسيدنست،
احسان بجا نيست مگر بدين دار يا بخانواده دار.
خدا كمك را باندازه مصرف نازل ميكند، و صبر را باندازه مصيبت،
هر كه اقتصاد كند و قناعت نمايد نعمتش بپايد، و هر كه بى‏جا خرج كند يا بى‏اندازه نعمتش از دست برود.
پرداخت امانت و راستى روزى آورند، و خيانت و دروغ ندارى و دوروئى،
چون خدا بد مورچه را خواهد بدو دو بال دهد تا بپرد و پرنده‏هايش بخورند، احسان در نظر مؤمن احسان نيست مگر با سه شرط، كوچك شمردن، و نهان داشتن، و فورى بودن،
هر كه احسان خود را بمؤمن كم شمرد برادر خود را بزرگ شمرده، و هر كه احسانش بوى بزرگ شمرد برادر را كم گرفته،
هر كه احسانى كه كرده نهان دارد ستوده كردار است، و هر كه در انجام وعده خود شتاب كند عطاى خود را گوارا كرده.
تحف العقول