حکمت 70
روانشناسى جاهل
(اخلاقى، علمى) و درود خدا بر او، فرمود: نادان را يا تندرو يا کند رو مى‏بينى.
حکمت 71
نشانه کمال عقل
(اخلاقى) و درود خدا بر او، فرمود: چون عقل کامل گردد، سخن اندک شود.
حکمت 72
رابطه دنيا و انسان
(اخلاقى، علمى) و درود خدا بر او، فرمود: دنيا بدن‏ها را فرسوده، و آرزوها را تازه مى‏کند، مرگ را نزديک و خواسته‏ها را دور و دراز مى‏سازد، کسى که به آن دست يافت خسته مى‏شود، و آن که به دنيا نرسيد رنج مى‏برد.
حکمت 73
ضرورت خودسازى رهبران و مديران
(اخلاقى، تربيتى، مديريّتى) و درود خدا بر او، فرمود: کسى که خود را رهبر مردم قرار داد، بايد پيش از آن که به تعليم ديگران پردازد، خود را بسازد، و پيش از آن که به گفتار تربيت کند، با کردار تعليم دهد، زيرا آن کس که خود را تعليم دهد و ادب کند سزاوارتر به تعظيم است از آن که ديگرى را تعليم دهد و ادب بياموزد.
ادامه نوشتار »