نصیحت امیر المومنین به نوف بکالی

۱ نظر »

نوف بكالی گوید:
در آستان مسجد كوفه خدمت امیر المؤمنین (ع) رسیدم و گفتم السلام علیك یا امیر المؤمنین و رحمة اللّه و بركاته فرمود و علیك السلام یا نوف و رحمة اللّه و بركاته ،
گفتم یا امیر المؤمنین پندم بده فرمود ای نوف خوبی كن تا با تو خوبی شود،
گفتم یا امیر المؤمنین بیفزا فرمود رحم كن تا رحمت كنند
گفتم یا امیر المؤمنین بیفزا فرمود خوب بگو تا به خوبی یادت كنند
عرضكردم بیفزا فرمود از غیبت اجتناب كن كه خورش سگان دوزخ است
سپس فرمود ای نوف دروغ گفته آن كه گمان دارد حلال زاده است و به غیبت كردن گوشت مردم را میجود، دروغ گفته كسی كه گمان دارد حلال زاده است و دشمن من و امامان از اولاد من است ، دروغ گفته كسی كه گمان دارد حلال زاده است و زنا را دوست دارد یا بر نافرمانی خدا شب و روز دلیر است ای نوف سفارش مرا بپذیر سر دسته و كدخدا و گمركچی و راهدار مباش ای نوف صله رحم كن تا خدا عمرت را بیفزاید و خوش خلق باش تا حسابت را سبك گیرد ای نوف اگر خواهی روز قیامت با من باشی كمك ستمكاران مشو ای نوف هر كه ما را دوست دارد روز قیامت با ما است و اگر مردی سنگی را دوستدارد با او محشور گردد ای نوف مبادا خود را برای دم جلوه دهی و به نافرمانی با خدا برآئی تا خدا روزی كه ملاقاتش كنی رسوایت كند ای نوف آنچه به تو گفتم نگهدار تا به خیر دنیا و آخرت رسی

عمل برای خدا (سخن خدا با حضرت موسی )

بدون نظر »

امام دهم على بن محمد(ع)- در مصاحبه موسى با خداى عز و جل :
موسى ، معبودا پاداش كسى كه گواهى دهد من رسول و نبى و هم سخن توام چیست ؟
خدا: فرمود فرشتگانم بیایند نزد او مژده بهشت به او دهند.
س معبودا پاداش كسى كه برابرت بایستد و نماز بخواند چیست ! ج – نزد فرشتگانم به او مباهات كنم در سجده و ركوع و قیام و قعودش و هر كه چنین باشد او را عذاب نكنم .
س – پاداش كسى كه مسكین را به خاطر تو اطعام كند چیست .
ج – روز قیامت دستور دهم منادى جار كشد كه فلانى پسر فلان از آزاد كرده هاى خداست از دوزخ . س – معبودا پاداش كسى كه صله رحم كند چیست ؟
ج – عمرش را دراز كنم و سكرات موت را بر او آسان كنم و خازنان بهشت او را فریاد كنند بشتاب نزد ما و از هر در خواهى وارد شو.
س – پاداش كسى كه آزار خود را از مردم باز دارد و به آنها خوبى كند چیست ؟
ادامه نوشتار »

صله رحم

بدون نظر »

حضرت اميرالمؤ منين عليه السلام فرمود كه هرگاه خويشان با يكديگر بدی كنند، مالشان بدست بدكاران ميافتد.
**********************
حديث صحيح از حضرت امام محمد باقر عليه السلام منقول است كه سه چيز است هر كه مرتكب آنها شود پيش از مردن عقوبت آنها را مييابد، ظلم و قطع رحم و قسم دروغ و بسيار است كه جماعتی بد كردارند، بسبب صله رحم مال و فرزندان ايشان بسيار ميشود، قسم دروغ و قطع صله رحم خانه ها را از اهلش خالی ميكند، نسل را منقطع ميكند.

**********************
از حضرت رسول صلّی اللّه عليه وآله وسلّم منقول است كه هر كه بپای خودر برود بخانه خويشان بديدن ايشان يا برای آن كه مالی بايشان برساند حقتعالی ثواب صد شهيد او را كرامت فرمايد، بعدد هر گامی كه بردارد، چهل هزار حسنه در نامه اعمالش نوشته شود و چهل هزار گناه محو شود و چهل هزار درجه برای او در بهشت بلند شود و چنان باشد كه صد سال عبادت خدا باخلاص كرده باشد.

**********************
در حديث ديگر فرمود كه سه كسند كه داخل بهشت نمی شوند، كسيكه هميشه شراب بخورد يا هميشه سحر كند، يا قطع صله رحم كند،

**********************
فرمود كه هر كه رعايت حق خويشان كند حقتعالی در بهشت باو هزار درجه كرامت كند، كه از هر درجه تا درجه ديگر صد ساله راه باشد يكدرجه از نقره و ديگری از طلا وديگری از مرواريد و ديگری از زمرد و ديگری از زبرجد و ديگری از مشك و ديگری از عنبر وديگری از كافور و همچنين از ساير چيزهائی كه خدايتعالی در بهشت خلق كرده است

**********************
، در حديث صحيح از آنحضرت منقول است كه ، در شب معراج ديدم رحمی بعرش آويخته و از رحم ديگر شكايت می كند بپروردگار خود پرسيدم كه در چند پشت نسبت تو و او بهم ميرسد، گفت كه در چهل پشت .

**********************
در حديث معتبر ديگر فرمود كه من ضامنم برای كسيكه صله رحم كند، آنكه خدا او را دوست دارد و روزيش را فراخ كند، و عمرش را زياد كند، و او را داخل بهشت كند،

**********************
فرمود كه بوی بهشت از هزار ساله راه شنيده ميشود، آنرا نميشنود عاق پدر و مادر وقطع كننده صله رحم و مرد پير زناكار.

حقوق خویشاوندان

۱ نظر »

در احاديث معتبره بسيار وارد شده است ، كه رحم در روز قيامت چنگ در عرش الهی ميزند و ميگويد پروردگارا هر كه مرا در دنيا صله كرده است ، تو امروز او را برحمت خود وصل كن و هر كه مرا قطع كرده است ، در دنيا تو امروز او را از رحمت خود قطع كن .
**********************
در احاديث بسيار منقول است كه نيكی با خويشان كردن باعث قبولی اعمال است و مال را زياد ميكند و بلاها را دفع ميكند، عمر را دراز ميكند، حساب قيامت را آسان ميكند.
در حديث حسن از حضرت رسول صلّی اللّه عليه وآله وسلّم منقول است كه دو طرف صراط امانت وصله رحم است ،پس كسيكه در امانت مردم خيانت نكرده است ، با خويشان خود نيكی كرده از صراط بآسانی ميگذرد، زود ببهشت ميرود و كسيكه خيانت در امانتها كرده و قطع صله رحم كرده است ، عمل ديگر او را نفع نميدهد و صراط او را آتش ميافكند.
حضرت صادق عليه السلام فرمود كه صله رحم كردن و با همسايگان نيكو سلوك كردن خانه ها را آبادان می كند، عمرها را زياد می كند.
از حضرت رسول صلّی اللّه عليه وآله وسلّم منقول است كه هيچ عملی ثوابش زودتر از صله رحم نمی رسد.
در حديث حسن از حضرت صادق عليه السلام منقول كه ما چيزی را نمی دانيم كه عمر را زياد كند مانند صله رحم تا آنكه گاهست كه شخصی سه سال از عمرش مانده است ، بسبب صله رحم سی وسه سال ميشود، گاه هست كه كسی از عمرش سی وسه سال مانده است ، بسبب قطع صله رحم سه سال ميشود.
در حديث موثق منقول است كه شخصی از آنحضرت سؤ ال كرد كه خويشان دارم كه شيعه نيستند آيا ايشان را برمن حقی هست ، فرمود بلی حق رحم را هيچ چيز قطع نمی كند، اگر شيعه باشند دو حق دارند يكی رحم و يكی حق اسلام و فرمود كه صله رحم و نيكی با برادران مؤ من حساب قيامت را آسان ميكند، از گناهان نگاه ميدارد پس صله رحم و نيكی با برادران را ترك مكنيد، اگر چه بسلام كردن و نيكو جواب سلام دادن باشد.
حلیه المتقین

نتیجه نپرداختن زکات

بدون نظر »

امام صادق (عليه السلام ) فرموده كه اميرمؤ منان (عليه السلام ) فرمود: همانا روزگارى بر مردم بيايد كه شخص گنه پيشه و بد كار را ظريف و زيرك شمارند، و شخص پر رو و بى شرم را به خود نزديك كرده و مقرب نزد اشخاص واقع گردد، و شخص با انصاف را ناتوان شمرند! بدان حضرت گفتند: اى اميرمؤ منان در چه زمان اين جريان پيش آيد؟ فرمود: هرگاه امانت را غنيمتى دانند (و بصاحبش نپردازند) و زكات را غرامت (تاوان و زيان ) دانند، و عبادت را وسيله اى براى گردن فرازى و برترى بر مردم گيرند، وصله رحم (يا دستگيرى از مستمندان ) را وسيله براى منت گذارى قرار دهند (و به اينكار بر مردم يا بر برخويشان و مستمندان منت گذارند)؟ عرض ‍ كردند:اى اميرمؤ منان اين جريان چه وقت خواهد بود؟ فرمود: آنوقتى كه زنان (برمردان ) تسلط يابند، و كنيزكانرا (بر كارها) تسلط دهند، و كودكان را فرمانروائى دهند