رسول خدا (ص)، اي شمعون به درستی تو دشمناني داري كه با تو بجنگند تا دينت را ببرند و اينان جن باشند و انس اما از انس مردمي باشند كه از آخرت نصيبي ندارند و بدان چه نزد خداست رغبتي ندارند همانا همّ آنها اينست كه مردم را بكارشان سرزنش كنند و از آنان خرده گيرند، و خود را سرزنش نكنند و از كردار خود بر حذر نباشند، اگر بينند خوبي بر تو حسد برند و گويند خودنما است، و اگر نگرند بدي گويند خيري در او نيست. و اما دشمنان تو از جن شيطان و لشكر اويند و هر گاه نزد تو آيد و گويند پسرت مرد بگو همانا هر زنده آفريده شده تا بميرد پاره تنم ببهشت در آمد راستي كه مرا شاد ميكند. و هر گاه نزد تو آيد و گويد مالت از دست رفت بگو سپاس خدا را كه داد و گرفت و زكاة را از من ساقط كرد و زكاتي بر من نيست.
ادامه نوشتار »