حـضـرت صادق (ع ) فرمود: اميرالمؤ منين عليه السلام فرمود: باكى نيست بر تو كه با شخص خردمند همنشين شوى اگر چه كرم (جوانمردى و جود و بخشش ) او را نپسندى (و از ايـن ناحيه نفعى از او نبرى ) ولى از خرد او منتفع شو، و از اخلاق بدش بپرهيز، و هيچگاه هـم نشينى با شخص كريم را از دست مده اگر چه از خرد او سودى نبرى ولى با خرد خود از كرم او سود ببر، و بگريز هر چه مى توانى از هم نشينى با شخص پست و بى خرد.
اصول کافی جلد 4 باب كسيكه رفاقت و هم نشينى با او لازم است روایت 1
*********************************************
ابـو عـديـس گـويـد: حضرت باقر (ع ) فرمود: اى صالح (ظاهر اينست كه صالح نام ابـوعديس بوده ) پيروى كن از كسيكه تو را مى گرياند و اندرزت مى دهد، و پيروى مكن از آنكه تو را بخنداند و گولت زند، و بزودى همگى بر خدا درآئيد و بدانيد.
اصول کافی جلد 4 باب كسيكه رفاقت و هم نشينى با او لازم است روایت 2
*****************************************
ادامه نوشتار »