ابوبصير گويد: روزی رسول خدا (صلی الله عليه و آله ) نشسته بود كه اميرمؤ منان علی (عليه السلام ) از راه رسيد رسول خدا (صلی الله عليه و آله )به او فرمود: همانا در تو نمونه ها و شباهت هایی از عيسی بن مريم موجود است ، و اگر ترس اين نبود كه طوائفی از امت من درباره تو بگويند آنچه را نصاری درباره عيسی بن مريم گفتند (كه او را خدا دانستند) همانا سخنی در فضيلت تو می گفتم كه به هيچ دسته ای از مردم بر نخوری (و بر آنها نگذری ) جز آنكه خاك زير پايت را برای بركت بردارند، (از اين سخن رسول خدا (صلی الله عليه و آله ) آن دو مرد عرب و هم چنين مغيرة بن شعبة و چند تن از قريش به خشم آمده گفتند: برای عموزاده اش مانندی پيدا نكرد كه بدان مثل زند جز عيسی بن مريم .
ادامه نوشتار »