چند گفتار ناب

بدون نظر »

در حديث آمده است كه : اگر دنيا به كسی رو كند، خوبی های ديگران را هم به او می افزايد و اگر از او روی بگرداند، خوبی های خود او را هم از وی سلب می كند.
*************************
حكيمی فرزند خويش را سفارش كرد كه : بگذار تا خرد تو پايين تر از دينت باشد و گفتارت كمتر از رفتارت و جامه ات كم ارزش تر از توانائيت .
*************************************
از كتاب ((محاسن )) چون در مداين آتش سوزی شد، سلمان شمشير و قرآنش بر گرفت و از خانه بيرون رفت و گفت : سبكباران بدين سان نجات يابند.
******************************
ابن عباس گفت : كسی كه خدا سه روز دنيا را بر او زندان كند و خشنود باشد، به بهشت رود.
کشکول شیخ بهایی

حکایتی از سلمان

بدون نظر »

روزى رسول خدا (ص) باصحابش فرمود:
كدام شما همه عمر روزه ميدارد؟ سلمان عرضكرد من يا رسول اللّه ، رسول خدا فرمود كدام شما همه را شب زنده دار است سلمان گفت من يا رسول اللّه فرمود كدام شما هر شب قرآن را ختم ميكند؟ سلمان گفت من يا رسول اللّه يكى از اصحاب آن حضرت خشم كرد و گفت يا رسول اللّه سلمان مردى عجمى است و ميخواهد بما قريش ببالد فرمودى كدام شما همه عمرش روزه ميدارد گفت من با اينكه بيشتر روزها را غذا ميخورد و فرمودى كدام شما همه شب بيدار است گفت من با اينكه بيشتر شبها خواب است و فرمودى كدام شما هر روز يك ختم قرآن ميخواند گفت من با اينكه بيشتر روزها خاموش است پيغمبر فرمود خاموش باش اى فلانى تو كجا و لقمان حكيم ؟
ادامه نوشتار »