ای معاذ قرآن خدا را بدانها بياموز، آنان را با اخلاق خوب پرورش بده، مردم را در مقام خودشان وادار چه نيك باشند و چه بد و امر خدا را در آنها اجرا كن، در فرمان خدا و مال خدا از هيچ كس در هراس مباش زيرا اختيار با تو نيست و مال از آن تو نيست، امانت آنها را كم يا بيش بدانها بپرداز، بر تو باد نرمش و گذشت در غير مورد ترك حق كه نادان بگويد حق خدا را ترك نمودی ، از كارمندان خود در هر چه ميترسی دچار عيبی شوی پوزش طلب تا تو را معذور دارند، شعارهای دوران جاهليت را از ميان ببر مگر آنچه را اسلام زنده داشته است.
ادامه نوشتار »