پیامبر (ص)فرمود: دانش آموزيد زيرا آموختنش حسنه است و مدارست آن تسبيح، است
و كاوش از آن جهاد و ياد دادنش به كسی كه آن را نميداند صدقه است، و بخشش
به اهلش تقرب به خدا است، زيرا كه آن وسيله دانستن حلال و حرام است و طالب
خود را به راه بهشت ميكشاند و از هراس تنهائی ميرهاند در غربت هم صحبت است و رهنمای بر امور نهان است و سلاح در برابر دشمنان و زيور برای دوستان، خداوند به خاطر آن مردمی را برآورد تا آنجا كه آنان را پيشوايان كار خوب كند و از آنان پيروی شود، به كارهای آنان در نگرند و از آثارشان برگيرند و فرشتگان شيفته دوستی آنان گردند زيرا دانش زندگی دلها و روشنی ديده‏ ها است از كوری ، و نيروی تنها است از سستی ، و خدا دارنده آن را بمقام دوستان برساند، و همنشينی نيكان را در دنيا و آخرت باو ببخشد
تحف العقول