پيامبر (ص ) فرمود: برادرت را چه ستمگر باشد، و چه ستمديده ، ياری كن ! پرسيدند: ستمگر را چگونه ياری كنند؟ فرمود: او را از ستم بازدار!
نيز فرمود: از مرگ ، زياد ياد كنيد.
و نيز: سستی در كار، نشانه كمی شناخت در آن كار است .
کشکول شیخ بهایی