ازان همنشین تا توانی گریز( سعدی )

۱ نظر »

یکی گفت با صوفیی در صفا
ندانی فلانت چه گفت از قفا؟

بگفتا خموش، ای برادر، بخفت
ندانسته بهتر که دشمن چه گفت

کسانی که پیغام دشمن برند
ز دشمن همانا که دشمن ترند

کسی قول دشمن نیارد به دوست
جز آن کس که در دشمنی یار اوست

نیارست دشمن جفا گفتنم
چنان کز شنیدن بلرزد تنم

تو دشمن‌تری کاوری بر دهان
که دشمن چنین گفت اندر نهان

سخن چین کند تازه جنگ قدیم
به خشم آورد نیکمرد سلیم

ازان همنشین تا توانی گریز
که مر فتنهٔ خفته را گفت خیز

سیه چال و مرد اندر او بسته پای
به از فتنه از جای بردن به جای

میان دو تن جنگ چون آتش است
سخن‌چین بدبخت هیزم کش است
سعدی

قصار الحکم نهج البلاغه 236 الی 240

بدون نظر »

حکمت 236
زشتي دنياي حرام
(اخلاقي ، اعتقادي ) و درود خدا بر او، فرمود: به خدا سوگند اين دنياي شما که به انواع حرام آلوده است، در ديده من از استخوان خوکي که در دست بيماري جذامي باشد، پست ‏تر است
حکمت 237
اقسام عبادت
(عبادي ، معنوي ) و درود خدا بر او، فرمود: گروهي خدا را به اميد بخشش پرستش کردند، که اين پرستش بازرگانان است، و گروهي او را از روي ترس عبادت کردند که اين عبادت بردگان است، و گروهي خدا را از روي سپاسگزاري پرستيدند و اين پرستش آزادگان است.
حکمت 238
مشکلات تشکيل خانواده
(اخلاقي ، اجتماعي ) و درود خدا بر او، فرمود: زن و زندگي ، همه ‏اش زحمت و دردسر است و زحمت بارتر اينکه چاره ‏اي جز بودن با او نيست«».
حکمت 239
زشتي سستي و سخن چيني
(اخلاقي ، اجتماعي ) و درود خدا بر او، فرمود: هر کس تن به سستي دهد، حقوق را پايمال کند، و هر کس سخن چين را پيروي کند دوستي را به نابودي کشاند.
حکمت 240
غصب و ويراني
(اقتصادي ، سياسي ) و درود خدا بر او، فرمود: سنگ غصبي در بناي خانه، مايه ويران شدن آن است.
(اين سخن از رسول خدا نقل شده است، و اينکه سخن پيامبر صلّي اللّه عليه و آله و سلّم و علي عليه السّلام شبيه يکديگرند جاي شگفتي نيست براي اينکه هر دو از يک جا سر چشمه گرفته و در دو ظرف ريخته شده است).
حکمت های نهج البلاغه

خوش رفتاری نسبت به پدر ومادر

بدون نظر »

امام صادق (ص) فرمود:
در حالی كه موسی بن عمران با پروردگار خود عز و جل راز می گفت مردی را در سايه عرش خدا نگريست عرض كرد پروردگارا اين كيست كه در سايه عرش تو است ؟ فرمود اينست كه به پدر و مادر خوشكردار بوده و سخن چينی نكرده است .

سفارشی از پیامبر اکرم (ص) به امیر المومنین

بدون نظر »

ای علی مبادا بی ‏لنگ به حمام بروی زيرا هر كه برهنه به حمام در آيد ملعونست هم آنكه بر او بنگرد و هم آنكه بر او بنگرند.

ای علی انگشتر بانگشت سبابه و ميانه مكن زيرا قوم لوط باين دو انگشتر ميكردند انگشت خرد را برهنه مگذار.

ای علی به راستی خدا را خوش آيد از بنده‏ اش گاهی كه بگويد: پروردگارا مرا بيامرز زيرا گناهان را جز تو نيامرزد خدا ميفرمايد، فرشته‏ هايم اين بنده من دانسته كه جز من گناهان را نيامرزد، گواه باشيد كه من او را آمرزيدم.

ای علی از دروغ بپرهيز زيرا دروغ رو سياهی آرد و سپس نزد خدا كذاب نوشته شود و به راستی كه راستی رو سفيدی آورد و نزد خدا راستگو نوشته شود و بدان كه راستی مبارك است و دروغ شوم است.

ای علی از غيبت و سخن چينی بر حذر باش زيرا غيبت روزه را بشكند و سخن چينی مايه شكنجه در گور است.
ای علی بخدا سوگند دروغ مخور و بدون لزوم سوگند راست هم ياد مكن و خدا را در معرض سوگند خويش مياور زيرا خدا بكسی كه به نامش سوگند دروغ بخورد رحم نكند و رعايت او را ننمايد
. ای علی غم روزی فردا مخور زيرا روزی هر فردائی ميرسد.

ای علی از لجبازی بپرهيز كه آغازش نادانی و انجامش پشيماني است.
ادامه نوشتار »

سفارشی دیگر از پیامبر به امیر المؤمنین علی (ع)

بدون نظر »

ای علی مبادا بی ‏لنگ بحمام بروی زيرا هر كه برهنه بحمام در آيد ملعونست هم آنكه بر او بنگرد و هم آنكه بر او بنگرند.
************************

ای علی انگشتر بانگشت سبابه و ميانه مكن زيرا قوم لوط باين دو انگشتر ميكردند انگشت خرد را برهنه مگذار.
************************
ای علی راستی خدا را خوش آيد از بنده‏ اش گاهی كه بگويد: پروردگارا مرا بيامرز زيرا گناهان را جز تو نيامرزد خدا ميفرمايد، فرشته هايم اين بنده من دانسته كه جز من گناهان را نيامرزد، گواه باشيد كه من او را آمرزيدم.
************************
ای علی از دروغ بپرهيز زيرا دروغ رو سياهی آرد و سپس نزد خدا كذاب نوشته شود و راستی كه راستی رو سفيدی آورد و نزد خدا راستگو نوشته شود و بدان كه راستی مبارك است و دروغ شوم است.
************************
ای علی از غيبت و سخن چينی بر حذر باش زيرا غيبت روزه را بشكند و سخن چينی مايه شكنجه در گور است. ای علی به خدا سوگند دروغ مخور و بدون لزوم سوگند راست هم ياد مكن و خدا را در معرض سوگند خويش مياور زيرا خدا بكسی كه بنامش سوگند دروغ بخورد رحم نكند و رعايت او را ننمايد. ای علی غم روزی فردا مخور زيرا روزی هر فردائی ميرسد.
************************************************
ای علی از لجبازی بپرهيز كه آغازش نادانی و انجامش پشيمانيست.
************************
ای علی مسواك كردن را باش زيرا مسواك كردن پاكی دهان و رضای پروردگار و روشنی ديده است و خلال كردن تو را محبوب فرشته‏ ها سازد زيرا فرشته‏ ها از گند دهان كسی كه پس از خوردن خلال نكند در آزارند.
************************
ای علی خشم مكن و چون بخشم شدی بنشين و در نيروی پروردگار بر بنده‏ ها بينديش و بر بردباری او از آنان و چون بتو گفته شود از خدا بپرهيز خشمت را بدور افكن و به بردباری برگرد.
************************
ای علی هر آنچه بر خود خرج كنی قصد خدا كن تا نزد خدا برای تو ذخيره گردد.
************************
ای علی با خانواده و با همسايه‏ ها و هر كه معاشرت و گفتگو كنی خوش خلق باش تا نزد خدا بلند پايه نوشته شوی .
************************
ای علی هر چه برای خود نخواهی برای ديگری مخواه و هر چه برای خود ميخواهی برای برادرت هم بخواه تا در حكم خود عادل باشی و در عدل خود دادگر باشی پيش اهل آسمانها محبوب گردی در دل اهل زمين جای دوستان را بگيری
تحف العقول