کلماتی گهر بار از پیامبر اکرم (ص)

بدون نظر »

هنگامی که پسرش ابراهیم جان میداد فرمود : اگر نبود که آن چه در گذشته پیش فرستاده به جا مانده است و آخر به اول میرسد ما بردر مرگ تو غمگین بودیم ای ابراهیم، سپس چشمش اشکین شد و فرمود (ص) دیده اشک میریزد و دل غمگین می‏شود و ما چیزی جز سخن خدا پسندانه نگوییم و راستی که ای ابراهیم ماها برای از دست دادنت غمگینیم .
************
فرمود: زیبائی در زبانست.
******************
فرمود: دانش را از مردم نربایند ولی دانشمندان ربوده شوند تا گاهی که دانشمندی نماند و مردم سروران نادانی بگیرند، فتوی خواهند و آنان ندانسته فتوی دهند و گمراه باشند و گمراه کنند.
*****************
فرمود: بهترین جهاد امتم انتظار فرج است.
******************
فرمود: مردانگی ما خاندان گذشت از کسی است که به ما ستم کند، و عطا بخشی ب‏ه آن که از ما دریغ کند.
تحف العقول

سفارشی از پیامبر به حضرت علی (ع) 1

بدون نظر »

اى على يكى از نشانه‏ هاى يقين است كه كسيرا بخشم خدا خشنود نسازى، و بدان چه خدايت داده است كسيرا نستائى، و بدان چه ‏ات نميدهد ديگرى را نكوهش نكنى زيرا آز آزمندى روزى رسان نيست و بد خواهى كسى جلوگيرش نباشد.به راستى خدا بحكمت خود نشاط و شادى را در يقين نهاده و هم و غم را در شك و خشم.

اى على به راستی فقرى سخت‏تر از نادانى نيست، و مالى بهره‏ ده ‏تر از خردمندى. تنها بودنى هراسناكتر از خودبينى نيست، و همدستى خوشتر از مشورت كردن، هيچ خردمندى چون انديشه كردن نيست و هيچ خانوادگى چون خوشرفتارى و هيچ عبادتى چون تفكر.

اى على: آفت حديث دروغ است، و آفت دانش فراموشى، و آفت عبادت سستى، و آفت بخشش منت بار كردن، و آفت دلبرى ستم، و آفت زيبائى بخود باليدن، و آفت خانواده فخريه نمودن. اى على: راستى را باش و از دهانت هرگز دروغى نپرد و هرگز بر خيانتى دليرى مكن، و ترس از خدا را باش تا گوئى او را بينى، و مال و جانت را نثار دينت كن، اخلاق خوش را باش و بكارشان بند، از اخلاق بد بگريز و كناره كن. اى على: محبوبترين كردار نزد خداوندگار سه است، هر كه آنچه را خدا بر او واجب كرده انجام دهد از عابدترين مردم است و هر كه از آنچه خدا حرام كرده پارسا باشد پارساترين مردم است، و هر كه بدان چه خدايش روزى كرده بسازد از توانگرترين مردم است.
تحف العقول