پندهای کوتاه از پیامبر اسلام (ص)

بدون نظر »

1- فرمود: به مؤمن رنج و دردی نرسد و نه غمی گرچه ملال خاطری باشد جز اينكه خداوند بدان گناهانش را جبران كند.
**************
2- فرمود: هر كه هر چه خواهد بخورد و هر چه خواهد بپوشد و هر چه خواهد سوار شود خدا به او نظر لطف نكند تا به مرگ اندر شود يا آن را وانهد و توبه كند.
*********************
3- فرمود: مؤمن به مانند يك خوشه گندم باشد كه يك بار بخاك افتد و يك بار برپا ايستد و كافر چون درختی سخت پيوسته بر پا است و شعور ندارد (كه سر بحق فرود آورد).
******************************************
4- فرمود: اگر دنيا اگر نزد خدا برابر بال پشه‏ای بود چيزی به كافر و منافق نميداد.
*********************
5- فرمود: دنيا دست به دست ميگردد آنچه‏ اش از آن تو است با هر ناتوانيت به دستت آيد و آنچه‏ اش بر زيان تو است به نيرويت نتوانی از آن دفاع كرد، هر كه اميد از آنچه از دست رفته ببرد تنش در آسايش است و هر كه بدان چه خدايش قسمت كرده خشنود است چشمش روشن است.
*********************
6- فرمود: به درستی كه به خدا هيچ كاری نيست كه شما را به دوزخ نزديك كند جز اينكه من شما را بدان آگاه كردم و از آنتان بازداشتم، و هيچ كاری نيست كه شما را به بهشت نزديك كند جز آنكه شما را بدان آگاه كردم و بدان فرمان دادم زيرا روح الامين در خاطر من انداخت كه هرگز جا نداری نميرد تا همه روزی مقدر خود را دريافت كند.
در طلب روزی آرام باشيد و دير رسيدن روزی شما را واندارد كه آنچه نزد خدا برای شما است از راه نافرمانيها بجوئيد (و كسب حرام كنيد) زيرا آنچه نزد خدا است جز بطاعتش بدست نيايد.

حرمت ربا

۲ نظر »

امام صادق (ع) فرمود:
يكدرهم از ربا پيش خدا بزرگتر است از سی بار زنا با محرمانی چون خاله و عمه .
**************
– علی بن سری گويد:
از امام صادق (ع) شنيدم ميفرمود خدای عز و جل روزی مؤمنان را از جايی كه گمان ندارند مقرر كرده برای آنكه چون بنده ای وسيله روزی خود را نداند بسيار دعا می كند.