حکمت 306
نگهدارندگي أجل
(اعتقادي) و درود خدا بر او، فرمود: اجل، نگهبان خوبي است.«»
مي‏گويم: معناي سخن امام اين است که انسان بر کشته شدن فرزندان بردباري مي‏کند امّا در غارت و ربوده شدن اموال بردبار نيست.)
حکمت 307
مشکل مال غارت شده
(اقتصادي) و درود خدا بر او، فرمود: آدم داغدار مي‏خوابد، امّا مال غارت شده، نمي‏خوابد.
مي‏گويم: (معناي سخن امام عليه السّلام اين است که انسان بر کشته شدن فرزندان بردباري مي‏کند امّا در غارت و ربوده شدن اموال بردبار نيست).
حکمت 308
ره آورد دوستي پدران
(اخلاق اجتماعي) و درود خدا بر او، فرمود: دوستي ميان پدران، سبب خويشاوندي فرزندان است، و خويشاوندي به دوستي نيازمندتر است از دوستي به خويشاوندي.
حکمت 309
ارزش گمان مؤمن
(اخلاقي، معنوي) و درود خدا بر او، فرمود: از گمان مؤمنان بپرهيزيد که خدا حق را بر زبان آنان قرار داده است.
حکمت 310
ضرورت اطمينان به وعده‏ هاي الهي
(اعتقادي) و درود خدا بر او، فرمود: ايمان بنده‏اي درست نباشد جز آن که اعتماد او به آنچه در دست خداست بيشتر از آن باشد که در دست اوست.