حکمت 341
روز دردناک ظالم
(سياسي) و درود خدا بر او، فرمود: روز انتقام گرفتن از ظالم سخت‏ تر از ستمکاري بر مظلوم است.
حکمت 342
راه بي‏ نيازي
(اخلاق اجتماعي) و درود خدا بر او، فرمود: برترين بي‏ نيازي و دارايي، نوميدي است از آنچه در دست مردم است.
حکمت 343

شناخت مردم و ضدّ ارزشها
(سياسي، علمي) و درود خدا بر او، فرمود: گفتارها نگهداري مي‏شود، و نهان‏ ها آشکار، و هر کسي در گرو اعمال خويش است، و مردم گرفتار کمبودها و آفت‏ هايند جز آن را که خدا نگهدارد، در خواست کنندگانشان مردم آزار، و پاسخگويان به زحمت و رنج دچارند، و آن کس که در انديشه از همه برتر است با اندک خشنودي يا خشمي از رأي خود باز مي‏گردد. و آن کس که از همه استوارتر است از نيم نگاهي ناراحت شود يا کلمه اي او را دگرگون سازد.
حکمت 344
ضرورت توجّه به فنا پذيري دنيا
(اخلاقي، اقتصادي) و درود خدا بر او، فرمود: اي مردم از خدا بترسيد، چه بسا آرزومندي که به آرزوي خود نرسيد، و سازنده ساختماني که در آن مسکن نکرد، و گرد آورنده‏اي که زود آنچه را گرد آورده رها خواهد کرد، شايد که از راه باطل گرد آورده، و يا حق ديگران را باز داشته، و با حرام به هم آميخته، که گناهش بر گردن اوست، و با سنگيني بار گناه در مي‏گذرد، و با پشيماني و حسرت به نزد خدا مي‏رود که: «در دنيا و آخرت زيان کرده و اين است زيانکاري آشکار»
حکمت 345
يکي از راههاي پاک ماندن
(معنوي) و درود خدا بر او، فرمود: دست نيافتن به گناه نوعي عصمت است.