حکمت 161
ارزش مشورت و پرهيز از خودمحوري
(اخلاقي ، سياسي ، اجتماعي ) و درود خدا بر او، فرمود: هر کس خود رأي شد به هلاکت رسيد، و هر کس با ديگران مشورت کرد، در عقل‏هاي آنان شريک شد.
حکمت 162
ضرورت راز داري
(اخلاقي ، سياسي ) و درود خدا بر او، فرمود: آن کس که راز خود را پنهان دارد، اختيار آن در دست اوست.
حکمت 163
فقر و نابودي
(اقتصادي ) و درود خدا بر او، فرمود: فقر مرگ بزرگ است
حکمت 164
روش بر خورد با متجاوزان
(اخلاقي ، سياسي ، اجتماعي ) و درود خدا بر او، فرمود: رعايت حق کسي که او حقش را محترم نمي ‏شمارد نوعي بردگي است.

حکمت 165
پرهيز از نا فرماني خدا
(اخلاقي ، اعتقادي ) و درود خدا بر او، فرمود: هيچ اطاعتي از مخلوق، در نافرماني پروردگار روا نيست.