رسول خدا (ص) فرمود:
به اصحاب خود آيا به شما خبر ندهم از چيزی كه اگر عمل كنيد شيطان به اندازه مشرق تا مغرب از شما دور شو؟ عرض كردند چرا يا رسول اللّه ، فرمود روزه رويش را سياه كند و صدقه پشتش را ميشكند و دوستی برای خدا و همدستی در كار خير دنباله اش را ميبرند و آمرزش جوئی و تينش را ميبرد و هر چه زكاتی دارد و زكاة تن ها روزه است .