پندهایی از پیامبر اکرم (ص)

بدون نظر »

فرمود: هر كه شام و بام كند و سه چيز را دارا باشد نعمت دنيا بر او تمام است هر كه در بام و شامش تندرست باشد و آسوده خاطر و خوراك يك روز را دارد، و اگر چهارمين نعمت را داشته باشد نعمت دنيا و آن سرا را دارد و آن ايمانست.
*****************
فرمود: رحم كنيد بر عزيزی كه خوار شده و توانگری كه ندار شده و دانشمندی كه گرفتار نادان است.
**********************
فرمود: در دو صفت بيشتر مردم فريب خورده باشند تندرستی و آسودگی (يعنی ب‏ه آنها توجه ندارند)
***************************
فرمود: دلها در بند دوستی آن كسند كه نيكی ب‏ه آنها كرده و دشمنی آن كه بدی بدانها كرده است
************************
فرمود: ما گروه پيمبران مأموريم كه با مردم به اندازه خردشان سخن كنيم.
********************
فرمود: ملعونست كسی كه رنج خود بر مردم اندازد.
************************
فرمود: عبادت هفت جزء است و برتر همه كسب حلال است.
تحف العقول

دوستی پیامبر (ص) و اهلبیت علیهماالسلام

بدون نظر »

بريدبن معاويه گويد: در منی خدمت امام باقر (عليه السلام ) بودم در چادری كه برای آن حضرت بر پا كرده بودند پس آنحضرت به زيادبن اسود (كه يكی از اصحاب او بود) نگريست و ديد پايش بريده و مجروح شده امام (عليه السلام ) از وضع رقت بار او متاثر شده و به او فرمود: چرا پاهايت اينطور شده ؟ عرض كرد: شتر جوان و لاغری داشتم و به خاطر آن بيشتر راه را پياده آمدم ، حضرت متاثر شد، زياد عرض كرد: من گاهی آلوده به گناهان شوم تا بدانجا كه گمان كنم به هلاكت و نابودی افتاده ام در آنحال بياد دوستی شما افتم و همان اميد نجاتی برای من آورد و اندوهم را برطرف كند! امام باقر (عليه السلام ) فرمود: مگر دين چيزی جز محبت و دوستی است ؟ خدايتعالی فرموده : (…ولی خدا ايمان را محبوب شما كرد و آنرا در دلهای شما بياراست ) (سوره حجرات آيه 7) و نيز فرموده : (بگو اگر خدا را دوست می داريد مرا پيروی كنيد تا خدا شما را دوست بدارد) (سوره آل عمران آيه 31) و نيز (درباره انصار مدينه ) فرموده : (… دوست دارند آنانكه به سوی ايشان هجرت كرده اند) (سوره حشر آيه 9).
همانا مردی خدمت پيغمبر (صلی الله عليه و آله ) آمده عرض كرد: ای رسول خدا من نماز گذارانرا دوست دارم و خود نماز نمی خوانم و روزه داران را دوست دارم و خودم روزه نمی گيرم (بعيد نيست مقصودش ‍ نمازهای نافله و روزه های مستحبی بوده ) رسول خدا (صلی الله عليه و آله ) به او فرمود: تو با آن كسانی هستی كه دوستشان داری و برای تو است آنچه بدست آورده ای .
(پس از آن فرمود): چه می جوئيد و چه می خواهيد آگاه باشيد كه به راستی اگر يك هراس آسمانی بيايد (همگی مشرف به هلاكت شوند) هر گروهی به پناهگاه خود روند و ما نيز به پيغمبران پناه می بريم و شما نيز به ما پناه آريد. ))

سخن حکما

بدون نظر »

حكيمی فرزندانش را گفت : با هيچ كس دشمنی مورزيد! حتی اگر گمان كنيد كه به شما زيانی نرساند و از دوستی كسی نپرهيزيد حتی اگر گمان كنيد كه به شما سودی نرساند، كه شما نمی دانيد كه چه وقت بايد از دشمنی دشمن هراسيد، و چه هنگام بايد به دوستی دوستی اميد داشت .
**************************
مهلب را پرسيدند: دور انديشی چيست ؟ گفت : اندوه خوردن تا به فرصت مناسب رسيدن .
و گفته اند: تا پوشيده ای آشكار نشود، گمان ها بر وی فراهم نيايند.