سخن حکما

بدون نظر »

حكيمی فرزندانش را گفت : با هيچ كس دشمنی مورزيد! حتی اگر گمان كنيد كه به شما زيانی نرساند و از دوستی كسی نپرهيزيد حتی اگر گمان كنيد كه به شما سودی نرساند، كه شما نمی دانيد كه چه وقت بايد از دشمنی دشمن هراسيد، و چه هنگام بايد به دوستی دوستی اميد داشت .
**************************
مهلب را پرسيدند: دور انديشی چيست ؟ گفت : اندوه خوردن تا به فرصت مناسب رسيدن .
و گفته اند: تا پوشيده ای آشكار نشود، گمان ها بر وی فراهم نيايند.

حکمت های نهج البلاغه 180 الی 185

بدون نظر »

حکمت 181
ارزش دورانديشي و پرهيز از کوتاهي
(اخلاقي ) و درود خدا بر او، فرمود: حاصل کوتاهي ، پشيماني ، و حاصل دورانديشي ، سلامت است.
حکمت 182
شناخت جايگاه سخن و سکوت
(اخلاقي ) و درود خدا بر او، فرمود: آنجا که بايد سخن درست گفت، در خاموشي خيري نيست، چنانکه در سخن نا آگاهانه نيز خيري نخواهد بود.
حکمت 183
باطل گرايي و اختلاف
(اخلاقي ، سياسي ) و درود خدا بر او، فرمود: دو دعوت به اختلاف نرسد جز اين که يکي باطل باشد
حکمت 184
ويژگي ‏هاي اعتقادي امام عليه السّلام
(اعتقادي ) و درود خدا بر او، فرمود: از روزي که حق براي من نمايان شد، هرگز دچار ترديد نشدم
حکمت 185
ويژگي ‏هاي اعتقادي امام علي عليه السّلام
(اخلاقي ) و درود خدا بر او، فرمود: هرگز دروغ نگفتم و به من دروغ نگفتند، و هرگز گمراه نشدم، و کسي به وسيله من گمراه نشده است