يكى از اصحاب گويد: از امام صادق عليه السلام پرسيدم كه مردى آبله دار جنب شده بود او را غسل دادند و مرد، فرمود: او را كشتند! چرا نپرسيدند، همانا دواى نفهمى پرسش است.
اصول کافی جلد 1 باب عالم ومذاکره با او.
*************
حضرت صادق به حمران راجع به سؤالي كه كرده بود فرمود: همانا مردم هلاك شدند چون نپرسيدند.
اصول کافی جلد 1 باب عالم ومذاکره با او.
*************
ادامه نوشتار »