پند های کوتاه از پیامبر اکرم (ص)

بدون نظر »

– پیامبر (ص): رشك آورترين دوستانم از امتم نزد من مردي است سبكبار بهره‏ مند از نماز كه در نهان خوب پروردگارش را بپرستد، و در ميان مردم گمنام باشد، و روزيش به اندازه گذرانست و بر آن شكيبا بماند، و بميرد ارثش اندك باشد و گريه‏ كنانش اندك.
**************************
2- پیامبر (ص): به مؤمن رنج و دردی نرسد و نه غمی گرچه ملال خاطری باشد جز اينكه خداوند بدان گناهانش را جبران كند.
**************************
3- پیامبر (ص): هر كه هر چه خواهد بخورد و هر چه خواهد بپوشد و هر چه خواهد سوار شود خدا به او نظر لطف نكند تا به مرگ اندر شود يا آن را وانهد و توبه كند.
**************************
4- پیامبر (ص): مؤمن بمانند يك خوشه گندم باشد كه يك بار بخاك افتد و يك بار برپا ايستد و كافر چون درختی سخت پيوسته بر پا است و شعور ندارد (كه سر به حق فرود آورد).
**************************
5- از وی پرسش شد كدام مردم در دنيا در بلای سخت‏تر باشند؟ در پاسخ فرمود: پيمبران و سپس ماننده‏ تران و شبيه‏ تران به حق و پس ماننده ‏تران، مؤمن هم به اندازه ايمانش بلا ميكشد و خوش كرداريش. هر كه ايمانش درست و كردارش خوبست بلايش سخت است و هر كه ايمانش پست و كردارش سست است بلايش اندك است.
**************************
6- پیامبر (ص): اگر دنيا اگر نزد خدا برابر بال پشه ای بود چيزی بكافر و منافق نميداد.
**************************
7- پیامبر (ص): دنيا دست به دست ميگردد آنچه‏ اش از آن تو است با هر ناتوانيت بدستت آيد و آنچه‏ اش بر زيان تو است به نيرويت نتوانی از آن دفاع كرد، هر كه اميد از آنچه از دست رفته ببرد تنش در آسايش است و هر كه بدان چه خدايش قسمت كرده خشنود است چشمش روشن است.
**************************
8- پیامبر (ص): به خدا هيچ كاری نيست كه شما را به دوزخ نزديك كند جز اينكه من شما را بدان آگاه كردم و از آنتان بازداشتم، و هيچ كاری نيست كه شما را به بهشت نزديك كند جز آنكه شما را بدان آگاه كردم و بدان فرمان دادم زيرا روح الامين در خاطر من انداخت كه هرگز جانداری نميرد تا همه روزی مقدر خود را دريافت كند.
**************************
در طلب روزی آرام باشيد و دير رسيدن روزی شما را واندارد كه آنچه نزد خدا برای شما است از راه نافرمانيها بجوئيد (و كسب حرام كنيد) زيرا آنچه نزد خدا است جز بطاعتش به دست نيايد.
**************************
9- پیامبر (ص): خدا دو آواز را بد دارد: شيون كردن هنگام مصيبت، و نی نواختن هنگام خوشی و نعمت.
**************************
10- پیامبر (ص): نشانه خشنودی خدا از خلقش ارزانی نرخهاشان و دادگری سلطان است و نشانه خشم خدا به خلقش جور سلطانشان و گرانی نرخهاشانست.

سخن حکیمان

بدون نظر »

ناموری گفته است : بنده بزرگوار، ( نیست )مگر اين كه يكی از دو صفت را داشته باشد. يا مردم را از چشم بيفكند و در دنيا، جز آفريدگار نبيند. و بداند كه جز او، هيچكس نمی تواند او را سودی يا زيانی برساند و يا مردم را از دل بيفكند و به هر حال كه مردم او را بينند، باك ندارد.
************************
زاهدی گفته است : دنيا را به چشم اهانت بنگريد! چه ، گوارنده ترين چيزی كه شما را دهد، آسان ترين چيزيست كه به زبان شما انجامد.
**************************
بزرگی گفته است : شايسته آنست كه از جهت لغزش دوستت ، هفتاد عذر بياوری و اگر دلت بدان آرام نگرفت . به دل بگو: چه سخت هستی برادرت هفتاد عذر آورد، و عذرش نپذيرفتی ؟ پس ، تو نكوهشگری ، نه او.
کشکول شیخ بهایی

توصیف دنیا از دید رسول خدا (ص)

بدون نظر »

دنيا، خانه نيستی ست . و منزلگاه رنج است . نيكبختان ، از آن ، دل برمی گيرند و خويش را از چنگال تيره دلان می رهانند. نيكبخت ترين مرد، آنانند، كه به دنيا دلبسته اند. آن كه از دنيا نصيحت پذيرد فريب خورد و آن كه از او فرمانبرداری كند، گمراه شود. و رستگار، كسی است كه از آن ، روبگرداند. و آن كه از دنيا فرمان پذيرد، به هلاكت پيوندد.
خوشا به حال بنده ای ! كه در دنيا به پرهيزگاری روی آورد. و خويش را اندر زهد و به توبه روی آورد و پيش از آن كه در دنيا، او را به آخرت برساند، شهوات خويش را در پی افكند و در اين خاكدان ، به نيكی ها خود بيفزايد و از بدی ها بكاهد. خواهش های نفسانی را پس اندازد، تا برخيزد و به بهشت رود، كه نعمت های آن ، جاودانی ست . و گرنه ، به دوزخ رود، كه عذاب آن پايدار است .
کشکول شیخ بهایی

ازخطبه های پیامبر (ص) در مورد فریب دنیا

بدون نظر »

ای مردم ! آنان نباشيد، كه دنيا ايشان را فريفته است و آرزوها آنان را مغرور ساخته . و بدعت گذاری را سهل شمرده اند و به خانه ای دلبسته اند كه بزودی زوال می يابد. و به سرعت انتقال می پذيرد.
دنيای شما، در مقايسه با گذشته هستی ، همانند شيري است كه در جايی زانو زده باشد يا همانند انسانی است ، كه به دوشيدن شير از پستان شيردهی پرداخته است . اكنون بر چه پايه ای بالا می رويد؟ و نگران چه هستيد؟ به خدا سوگند! حال شما چنان است ، كه گويی در دنيا نبوده ايد و آن چه در جهان ديگر بدان خواهيد رسيد، جاودان و پايدار است . پس ، برای رفتن به جهان ديگر، آماده شويد. و برای سفری كه در پيش است زاد راه گرد آوريد! و بدانيد! كه هر كس بدانچه كه از پيش فرستاده است ، دسترسی خواهد يافت و بدانچه برجا نهاده است ، دريغ خواهد داشت
کشکول شیخ بهایی .

خانه کیفر

بدون نظر »

امـام صـادق (ع ) فـرمود: در مناجات موسى عليه السلام آمده است كه : اى موسى دنيا خانه كـيفر است ، من آدم را براى خطائى كه از او سر زد در ان كيفر دادم ، و دنيا را ملعونه قرار دادم ، آنـچـه در آنـسـت مـلعـونـسـت مگر آنچه براى من باشد، اى موسى بندگان شايسته من بـانـدازه دانششان در دنيا زهد ورزيدند، و ديگران باندازه نادانيشان بدان رغبت كردند، و كـسى نيست كه آنرا بزرگ شمارد و چشمش در آن روشن گردد، و هيچكس آنرا زبون و پست نشمرد جز آنكه بدان بهره مند شود.
اصول کافی جلد 4 باب دوستی دنیا وحرص بر آن روایت 9

سفارش امام علی (ع) به اصحاب خود

بدون نظر »

حضرت موسى بن جعفر (عليه السلام ) فرمود:امير المؤ منين (عليه السلام ) اصحاب خود را بدين نحو سفارش مى كرد كه مى فرمود:
شما را به ترس از خدا و پرهيزكارى سفارش مى كنم زيرا پرهيزكارى است كه مورد رشك جوينده اميدوار و مورد اعتماد گريزان پناه جو است ، و پرهيزكارى را جامه درونى و باطنى خود قرار دهيد و از روى اخلاص ياد خدا كنيد تا بوسيله آن بهترين زندگى را دريابيد و بدان راه نجات را به پيمائيد بنگريد بدنيا نگريستن پارسائى كه از آن جدا گردد، زيرا دنيا جاى گزين خود را از جاى بركند و خوشگذران آسوده دل را داغدار كند، آنچه كه از دنيا رفته است اميدى به بازگشت آن نيست ، و آينده آن نيز روشن نيست كه انتظارش را برند، به آسايش آن بلا و گرفتارى و به بقايش فنا و نيستى بسته است ، خوشيش آميخته به اندوه و بقاى در آن مخلوط بناتوانى و سستى است ، دنيا چون بستانى است كه چراگاهش خرم و سرسبز است و نظر بيننده را بخود جلب كند، نوشيدنيش گوارا و خاكش خوشبو است ، از ريشه هايش آب چكد و شاخه هايش نمناك باشد تا چون اين گياه زمانش فرا رسد (و بثمر رسد) و بندهاى آن محكم گردد بادى بوزد كه برگها را بركند و بندها را از هم بگسلد پس چنان گردد كه خدا فرموده : (خشك گردد و بادها پراكنده اش سازد، و خدا بر هر چيز تواناست ). (سوره كهف آيه 45) بنگريد در دنيا كه چيزهاى جالب براى شما بسيار دارد ولى كمتر چيزى از آن بشما سود دهد.
روضه کافی روایت 3