پیامبر (ص): راستی خدا به زور فرمانبرداری نشود و مغلوب نافرمانی هم نيست و از سرپرستی بنده‏ ها دست نكشيده ولی او است توانائی بخش هر چه بنده‏ ها را بر آن توانا كرده و او است مالك هر ملكی كه بدانها داده، راستی اگر همه بنده‏ ها پيوسته در طاعت خدا باشند مانعی و جلوگيری ندارد و اگر گرد نافرمانی گردند و خدا خواهد ميان آنها و نافرمانی حائل شود تواند كرد و چنين نيست كه هر كه تواند ميان تو و كردار تو حايل شود و اين كار را نكرد و او كار خود را انجام داد او باشد كه وی را در آن كار در آورده باشد (زيرا قدرت بر منع مايه اسناد فعل نشود).
*******************
پیامبر (ص): هنگامی كه پسرش ابراهيم جان ميداد: اگر نبود كه در گذشته پيش فرستاده به جا مانده است و آخر به اول ميرسد ما بر تو غمنده بوديم ای ابراهيم، سپس چشمش اشكين شد و پیامبر (ص) (ص) ديده اشك ميريزد و دل غمنده می‏شود و ما نگوئيم جز آنچه پسند خدا است و راستی كه ای ابراهيم ماها به تو غمناكيم.
*********************
پیامبر (ص): زيبائی در زبانست.
********************
پیامبر (ص): دانش را از مردم نربايند ولی دانشمندان ربوده شوند تا گاهی كه دانشمندی نماند و مردم سروران نادانی بگيرند، فتوی خواهند و آنان ندانسته فتوی دهند و گمراه باشند و گمراه كنند.
*******************
پیامبر (ص): بهترين جهاد امتم انتظار فرج است.
**********************
پیامبر (ص): مردانه گی ما خاندان گذشت از كسی است كه به ما ستم كند، و عطا بخشی به ‏آن كه از ما دريغ كند.