جملاتی کوتاه از پیامبر اکرم (ص)

بدون نظر »

پیامبر (ص): راستی خدا به زور فرمانبرداری نشود و مغلوب نافرمانی هم نيست و از سرپرستی بنده‏ ها دست نكشيده ولی او است توانائی بخش هر چه بنده‏ ها را بر آن توانا كرده و او است مالك هر ملكی كه بدانها داده، راستی اگر همه بنده‏ ها پيوسته در طاعت خدا باشند مانعی و جلوگيری ندارد و اگر گرد نافرمانی گردند و خدا خواهد ميان آنها و نافرمانی حائل شود تواند كرد و چنين نيست كه هر كه تواند ميان تو و كردار تو حايل شود و اين كار را نكرد و او كار خود را انجام داد او باشد كه وی را در آن كار در آورده باشد (زيرا قدرت بر منع مايه اسناد فعل نشود).
*******************
پیامبر (ص): هنگامی كه پسرش ابراهيم جان ميداد: اگر نبود كه در گذشته پيش فرستاده به جا مانده است و آخر به اول ميرسد ما بر تو غمنده بوديم ای ابراهيم، سپس چشمش اشكين شد و پیامبر (ص) (ص) ديده اشك ميريزد و دل غمنده می‏شود و ما نگوئيم جز آنچه پسند خدا است و راستی كه ای ابراهيم ماها به تو غمناكيم.
*********************
پیامبر (ص): زيبائی در زبانست.
********************
پیامبر (ص): دانش را از مردم نربايند ولی دانشمندان ربوده شوند تا گاهی كه دانشمندی نماند و مردم سروران نادانی بگيرند، فتوی خواهند و آنان ندانسته فتوی دهند و گمراه باشند و گمراه كنند.
*******************
پیامبر (ص): بهترين جهاد امتم انتظار فرج است.
**********************
پیامبر (ص): مردانه گی ما خاندان گذشت از كسی است كه به ما ستم كند، و عطا بخشی به ‏آن كه از ما دريغ كند.

مذاکره پیامبر (ص) در مورد دانش

بدون نظر »

پیامبر (ص)فرمود: دانش آموزيد زيرا آموختنش حسنه است و مدارست آن تسبيح، است
و كاوش از آن جهاد و ياد دادنش به كسی كه آن را نميداند صدقه است، و بخشش
به اهلش تقرب به خدا است، زيرا كه آن وسيله دانستن حلال و حرام است و طالب
خود را به راه بهشت ميكشاند و از هراس تنهائی ميرهاند در غربت هم صحبت است و رهنمای بر امور نهان است و سلاح در برابر دشمنان و زيور برای دوستان، خداوند به خاطر آن مردمی را برآورد تا آنجا كه آنان را پيشوايان كار خوب كند و از آنان پيروی شود، به كارهای آنان در نگرند و از آثارشان برگيرند و فرشتگان شيفته دوستی آنان گردند زيرا دانش زندگی دلها و روشنی ديده‏ ها است از كوری ، و نيروی تنها است از سستی ، و خدا دارنده آن را بمقام دوستان برساند، و همنشينی نيكان را در دنيا و آخرت باو ببخشد
تحف العقول

اجزای دانش

بدون نظر »

اميرالمؤمنين عليه السلام می فرمود: اى دانشجو همانا دانش امتيازات بسيارى دارد (اگر به انسان كاملى تشبيه شود) سرش تواضع است، چشمش بی رشكى، گوشش فهميدن، زبانش راست گفتن حافظه‏ اش كنجكاوى، دلش حسن نيت، خردش شناختن اشياء و امور، دستش رحمت، پايش ديدار علماء همتش سلامت، حكمتش پرهيزگارى قرارگاهش رستگارى، جلودارش عافيت و مركبش وفا، اسلحه‏ اش نرم زبانى، شمشيرش رضا، كمانش مدارا، لشكرش گفتگوى با علماء، ثروتش ادب، پسندازش دورى از گناه، توشه‏ اش نيكى، آشاميدنش سازگارى، رهبرش هدايت، رفيقش دوستى نيكان.
اصول کافی جلد 1 باب متفرقات روایت2

اهمیت نشر علم

بدون نظر »

رسول خدا فرمود:
هر مؤمنى بميرد و يك ورق از او بماند كه دانشى بر آن باشد ورقه روز قيامت ميان او و دوزخ پرده شود و خداى تبارك و تعالى بهر حرفى كه در آن نوشته است شهرى او دهد كه هفت برابر دنيا باشد مؤمنى نباشد كه يك ساعت نزد عالمى نشيند جز آنكه پروردگارش عز و جل ندا كند نزد حبيبم نشستى بعزت و جلالم سوگند تو را با او ساكن بهشت كنم و و باك ندارم .

نصایحی از امام صادق (ع)

بدون نظر »

امام صادق عليه السلام فرمود
ای مفضل كسی كه تعقل نكند رستگار نگردد و تعقل نكند كسی كه نداند،
كسی كه بفهمد نجيب می ‏شود
كسی كه صبر كند پيروز شود
دانش سپر بدبختی است و راستی عزت است و نادانی زلت
فهميدن بزرگواری و سخاوت كاميابی و خوش خلقی دوستی آورنده است
كسی كه به اوضاع زمانش آگاه باشد اشتباهات بر او هجوم نيارد
دورانديشی همان بدبينی است
واسطه بين انسان و رسيدن به حقيقت نعمت وجود عالم است و نادان در اين ميان بدبخت است
خدا دوست كسی است كه او را شناخت و دشمن آن كه خودسرانه خويش را در زحمت شناسائيش انداخت
خردمند عيب پوش است و نادان فريبنده ا
گر خواهی بزرگوار شوی ملايم باش و اگر خوار شوی درشتی كن
شريف طينت نرم دل است بداصل سخت دل
كس كه كوتاهی كند به پرتگاه افتد
كسی كه از عاقبت بيم كند از نسنجيده كاری سالم ماند
كسی كه ندانسته و ناگاه بكاری در آيد بينی خود را بريده است (خود را بنهايت خواری و مذلت انداخته است)
هر كه نداند نفهمد و هركه نفهمد سالم نماند و آنكه سالم نماند عزيز نگردد و هر كه عزيز نگردد خرد شود. و آنكه خرد شود سرزنش شود و هر كس چنين باشد سزاوار است كه پشيمان شود.
اصول کافی جلد 1 روایت29

سخنانی ناب از پیامبر اسلام1-11

بدون نظر »

سركشى آفت شجاعت است، تفاخر آفت شرافت است، منت آفت سماحت (بخشش- جوانمردی) است، خود پسندى آفت جمال است، دروغ آفت سخن است فراموشى آفت دانش است، سفاهت آفت بردبارى است، اسراف آفت بخشش است، هوس آفت دين است.
******************************
وقتى شما را دعوت كردند بپذيريد.
******************************
نيك كردار باش و از كار بد بپرهيز ببين ميل دارى ديگران در باره تو چه بگويند همان طور رفتار كن و از آنچه نمي خواهى در باره تو بگويند بركنار باش.
******************************
آفت دين سه چيز است: داناى بد كار و پيشواى ستم كار و مجتهد نادان.
******************************
آفت دانش فراموشي است و دانشى كه بنا اهل سپارى تلف مى شود.
******************************
مانند بندگان غذا ميخورم و مانند آنها بر زمين مى نشينم.
******************************
با زنان در باره دخترانشان شور كنيد.
******************************
نشان منافق سه چيز است، سخن بدروغ گويد، از وعده تخلف كند و در امانت خيانت نمايد.
******************************
خداوند از گناه قاتل مؤمن نميگذرد و توبه او را نمى پذيرد.
******************************
خداوند عمل بدعتگذار را نمى پذيرد تا از بدعت خويش دست بردارد.
******************************
اگر ميخواهيد پيش خداوند منزلتى بلند يابيد خشونت را به بردبارى و محروميت را به عطا تلافى كنيد.