نصایحی از امام صادق (ع)

بدون نظر »

امام صادق عليه السلام فرمود
ای مفضل كسی كه تعقل نكند رستگار نگردد و تعقل نكند كسی كه نداند،
كسی كه بفهمد نجيب می ‏شود
كسی كه صبر كند پيروز شود
دانش سپر بدبختی است و راستی عزت است و نادانی زلت
فهميدن بزرگواری و سخاوت كاميابی و خوش خلقی دوستی آورنده است
كسی كه به اوضاع زمانش آگاه باشد اشتباهات بر او هجوم نيارد
دورانديشی همان بدبينی است
واسطه بين انسان و رسيدن به حقيقت نعمت وجود عالم است و نادان در اين ميان بدبخت است
خدا دوست كسی است كه او را شناخت و دشمن آن كه خودسرانه خويش را در زحمت شناسائيش انداخت
خردمند عيب پوش است و نادان فريبنده ا
گر خواهی بزرگوار شوی ملايم باش و اگر خوار شوی درشتی كن
شريف طينت نرم دل است بداصل سخت دل
كس كه كوتاهی كند به پرتگاه افتد
كسی كه از عاقبت بيم كند از نسنجيده كاری سالم ماند
كسی كه ندانسته و ناگاه بكاری در آيد بينی خود را بريده است (خود را بنهايت خواری و مذلت انداخته است)
هر كه نداند نفهمد و هركه نفهمد سالم نماند و آنكه سالم نماند عزيز نگردد و هر كه عزيز نگردد خرد شود. و آنكه خرد شود سرزنش شود و هر كس چنين باشد سزاوار است كه پشيمان شود.
اصول کافی جلد 1 روایت29

سفارشی دیگر از پیامبر به امیر المؤمنین علی (ع)

بدون نظر »

ای علی مبادا بی ‏لنگ بحمام بروی زيرا هر كه برهنه بحمام در آيد ملعونست هم آنكه بر او بنگرد و هم آنكه بر او بنگرند.
************************

ای علی انگشتر بانگشت سبابه و ميانه مكن زيرا قوم لوط باين دو انگشتر ميكردند انگشت خرد را برهنه مگذار.
************************
ای علی راستی خدا را خوش آيد از بنده‏ اش گاهی كه بگويد: پروردگارا مرا بيامرز زيرا گناهان را جز تو نيامرزد خدا ميفرمايد، فرشته هايم اين بنده من دانسته كه جز من گناهان را نيامرزد، گواه باشيد كه من او را آمرزيدم.
************************
ای علی از دروغ بپرهيز زيرا دروغ رو سياهی آرد و سپس نزد خدا كذاب نوشته شود و راستی كه راستی رو سفيدی آورد و نزد خدا راستگو نوشته شود و بدان كه راستی مبارك است و دروغ شوم است.
************************
ای علی از غيبت و سخن چينی بر حذر باش زيرا غيبت روزه را بشكند و سخن چينی مايه شكنجه در گور است. ای علی به خدا سوگند دروغ مخور و بدون لزوم سوگند راست هم ياد مكن و خدا را در معرض سوگند خويش مياور زيرا خدا بكسی كه بنامش سوگند دروغ بخورد رحم نكند و رعايت او را ننمايد. ای علی غم روزی فردا مخور زيرا روزی هر فردائی ميرسد.
************************************************
ای علی از لجبازی بپرهيز كه آغازش نادانی و انجامش پشيمانيست.
************************
ای علی مسواك كردن را باش زيرا مسواك كردن پاكی دهان و رضای پروردگار و روشنی ديده است و خلال كردن تو را محبوب فرشته‏ ها سازد زيرا فرشته‏ ها از گند دهان كسی كه پس از خوردن خلال نكند در آزارند.
************************
ای علی خشم مكن و چون بخشم شدی بنشين و در نيروی پروردگار بر بنده‏ ها بينديش و بر بردباری او از آنان و چون بتو گفته شود از خدا بپرهيز خشمت را بدور افكن و به بردباری برگرد.
************************
ای علی هر آنچه بر خود خرج كنی قصد خدا كن تا نزد خدا برای تو ذخيره گردد.
************************
ای علی با خانواده و با همسايه‏ ها و هر كه معاشرت و گفتگو كنی خوش خلق باش تا نزد خدا بلند پايه نوشته شوی .
************************
ای علی هر چه برای خود نخواهی برای ديگری مخواه و هر چه برای خود ميخواهی برای برادرت هم بخواه تا در حكم خود عادل باشی و در عدل خود دادگر باشی پيش اهل آسمانها محبوب گردی در دل اهل زمين جای دوستان را بگيری
تحف العقول