حکمت 356
قدرت خداوند در روزي رساني
(اعتقادي) و درود خدا بر او، فرمود: (از امام پرسيدند اگر در خانه مردي را به رويش بندند، روزي او از کجا خواهد آمد فرمود)
از آن جايي که مرگ او مي‏آيد
****************
حکمت 357
روش تسليت گفتن
(اخلاق اجتماعي) و درود خدا بر او، فرمود: (مردمي را در مرگ يکي از خويشاوندانشان چنين تسليت گفت) مردن از شما آغاز نشده، و به شما نيز پايان نخواهد يافت. اين دوست شما به سفر مي‏رفت، اکنون پنداريد که به يکي از سفرها، رفته، اگر او باز نگردد، شما به سوي او خواهيد رفت.
****************
حکمت 358
مسؤوليّت نعمت‏ها
(اخلاقي، اقتصادي) و درود خدا بر او، فرمود: اي مردم، بايد خدا شما را به هنگام نعمت همانند هنگامه کيفر، ترسان بنگرد. زيرا کسي که رفاه و گشايش را زمينه گرفتار شدن خويش نداند، پس خود را از حوادث ترسناک ايمن مي‏پندارد، و آن کس که تنگدستي را آزمايش الهي نداند پاداشي را که اميدي به آن بود از دست خواهد داد.
****************
حکمت 359
راه خودسازي
(اخلاقي، تربيتي) و درود خدا بر او، فرمود: اي اسيران آرزوها، بس کنيد زيرا صاحبان مقامات دنيا را تنها دندان حوادث روزگار به هراس افکند، اي مردم کار تربيت خود را خود بر عهده گيريد، و نفس را از عادت‏هايي که به آن حرص دارد باز گردانيد.
****************
حکمت 360
ضرورت پرهيز از بدگماني
(اخلاق اجتماعي) و درود خدا بر او، فرمود: شايسته نيست به سخني که از دهان کسي خارج شد، گمان بد ببري، چرا که براي آن برداشت نيکويي مي‏توان داشت.