و اما آنچه از رشد منشعب شود: 1- متانت 2- هدايت 3- نيكوكاری
4- پرهيزكاری 5- كاميابی 6- ميانه روی 7- اقتصاد 8- مزد و
ثواب 9- كرم 10- فهميدن دين خدا. اينها را خردمند از رشد خود يابد،
خوشا بر آنكه بر اساس برنامه درست برپا است.
و اما آنچه از پارسائی برخيزد: 1- خشنودی 2- آرامش بدرگاه خدا
3- بهره‏مندی 4- آسايش 5- بازرسی 6- خشوع و خداپرستی 7-
تذكر 8- تفكر 9- جود 10- سخاوت. اينها است كه برای خردمند از
پارسائی او برخيزد و بخدا و قسمت او خشنود است.
ادامه نوشتار »