کلید بدی ها

بدون نظر »

– ﺍﻣﺎﻡ ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ (ﻉ) ﮔﻔﺘﻪ: ﺧﺸﻢ ﻛﻠﻴﺪ ﻫﺮ ﺑﺪﻳﺴﺖ.
-ترجمه خصال صدوق

امثال وحکم

بدون نظر »

اين كلمات ، شايستگى آن را دارند كه با نور، بر سيماى حور نوشته شوند:
آن كه وجود خويش را گرامى مى دارد. مال خويش را خوار مى سازد.
آن كه در سرزمين هموار مى خرامد، از لغزش بر كنار است .
آن كه بنده خداست ، آزاد است .
آن كه اندك احسانى به تو كند، همواره سپاسگذار باش
كسى كه انديشه كند، به آرزويش مى رسد.
خشم گرفتن ، به خوارى عذر خواهى نمى ارزد.
هيچ چيز دانش را همانند سپردن آن به كسانى كه شايسته آنند، نگه نمى دارد
. چه بسيار بخشش ها كه خطاست ! و چه عنايت ها كه جنايت است !
اگر شمشير نباشد، ستم فزونى گيرد.
((راستى )) اگر آن به تصوير در آيد، به صورت شيرى است و دروغ اگر تصوير شود، همانند روباه است
کشکول شیخ بهایی

سفارشی از پیامبر اکرم (ص) به امیر المومنین

بدون نظر »

ای علی مبادا بی ‏لنگ به حمام بروی زيرا هر كه برهنه به حمام در آيد ملعونست هم آنكه بر او بنگرد و هم آنكه بر او بنگرند.

ای علی انگشتر بانگشت سبابه و ميانه مكن زيرا قوم لوط باين دو انگشتر ميكردند انگشت خرد را برهنه مگذار.

ای علی به راستی خدا را خوش آيد از بنده‏ اش گاهی كه بگويد: پروردگارا مرا بيامرز زيرا گناهان را جز تو نيامرزد خدا ميفرمايد، فرشته‏ هايم اين بنده من دانسته كه جز من گناهان را نيامرزد، گواه باشيد كه من او را آمرزيدم.

ای علی از دروغ بپرهيز زيرا دروغ رو سياهی آرد و سپس نزد خدا كذاب نوشته شود و به راستی كه راستی رو سفيدی آورد و نزد خدا راستگو نوشته شود و بدان كه راستی مبارك است و دروغ شوم است.

ای علی از غيبت و سخن چينی بر حذر باش زيرا غيبت روزه را بشكند و سخن چينی مايه شكنجه در گور است.
ای علی بخدا سوگند دروغ مخور و بدون لزوم سوگند راست هم ياد مكن و خدا را در معرض سوگند خويش مياور زيرا خدا بكسی كه به نامش سوگند دروغ بخورد رحم نكند و رعايت او را ننمايد
. ای علی غم روزی فردا مخور زيرا روزی هر فردائی ميرسد.

ای علی از لجبازی بپرهيز كه آغازش نادانی و انجامش پشيماني است.
ادامه نوشتار »

سفارشی دیگر از پیامبر به امیر المؤمنین علی (ع)

بدون نظر »

ای علی مبادا بی ‏لنگ بحمام بروی زيرا هر كه برهنه بحمام در آيد ملعونست هم آنكه بر او بنگرد و هم آنكه بر او بنگرند.
************************

ای علی انگشتر بانگشت سبابه و ميانه مكن زيرا قوم لوط باين دو انگشتر ميكردند انگشت خرد را برهنه مگذار.
************************
ای علی راستی خدا را خوش آيد از بنده‏ اش گاهی كه بگويد: پروردگارا مرا بيامرز زيرا گناهان را جز تو نيامرزد خدا ميفرمايد، فرشته هايم اين بنده من دانسته كه جز من گناهان را نيامرزد، گواه باشيد كه من او را آمرزيدم.
************************
ای علی از دروغ بپرهيز زيرا دروغ رو سياهی آرد و سپس نزد خدا كذاب نوشته شود و راستی كه راستی رو سفيدی آورد و نزد خدا راستگو نوشته شود و بدان كه راستی مبارك است و دروغ شوم است.
************************
ای علی از غيبت و سخن چينی بر حذر باش زيرا غيبت روزه را بشكند و سخن چينی مايه شكنجه در گور است. ای علی به خدا سوگند دروغ مخور و بدون لزوم سوگند راست هم ياد مكن و خدا را در معرض سوگند خويش مياور زيرا خدا بكسی كه بنامش سوگند دروغ بخورد رحم نكند و رعايت او را ننمايد. ای علی غم روزی فردا مخور زيرا روزی هر فردائی ميرسد.
************************************************
ای علی از لجبازی بپرهيز كه آغازش نادانی و انجامش پشيمانيست.
************************
ای علی مسواك كردن را باش زيرا مسواك كردن پاكی دهان و رضای پروردگار و روشنی ديده است و خلال كردن تو را محبوب فرشته‏ ها سازد زيرا فرشته‏ ها از گند دهان كسی كه پس از خوردن خلال نكند در آزارند.
************************
ای علی خشم مكن و چون بخشم شدی بنشين و در نيروی پروردگار بر بنده‏ ها بينديش و بر بردباری او از آنان و چون بتو گفته شود از خدا بپرهيز خشمت را بدور افكن و به بردباری برگرد.
************************
ای علی هر آنچه بر خود خرج كنی قصد خدا كن تا نزد خدا برای تو ذخيره گردد.
************************
ای علی با خانواده و با همسايه‏ ها و هر كه معاشرت و گفتگو كنی خوش خلق باش تا نزد خدا بلند پايه نوشته شوی .
************************
ای علی هر چه برای خود نخواهی برای ديگری مخواه و هر چه برای خود ميخواهی برای برادرت هم بخواه تا در حكم خود عادل باشی و در عدل خود دادگر باشی پيش اهل آسمانها محبوب گردی در دل اهل زمين جای دوستان را بگيری
تحف العقول

نیرومندترین مردم

بدون نظر »

رسول خدا (ص) بمردانى گذر كرد كه سنگى را بنوبت بلند ميكردند و به آنها فرمود:
اين كار چيست ؟ گفتند نيروى خود را آزمايش كنيم فرمود من شما را به نيرومندترين شما آگاه نسازم ؟
عرضكردند چرا يا رسول الله فرمود سخت تر و نيرومندتر شما آن كس ‍ است كه چون خشنود گردد خشنوديش او را بگناه و باطل نكشاند و چون خشم كند خشمش او را از گفتار حق بدر نبرد و چون توانا شد بناحق دست نيازد.