پرسش وپاسخ پیامبر (ص) با شمعون ابن لاوی2

بدون نظر »

و اما آنچه از رشد منشعب شود: 1- متانت 2- هدايت 3- نيكوكاری
4- پرهيزكاری 5- كاميابی 6- ميانه روی 7- اقتصاد 8- مزد و
ثواب 9- كرم 10- فهميدن دين خدا. اينها را خردمند از رشد خود يابد،
خوشا بر آنكه بر اساس برنامه درست برپا است.
و اما آنچه از پارسائی برخيزد: 1- خشنودی 2- آرامش بدرگاه خدا
3- بهره‏مندی 4- آسايش 5- بازرسی 6- خشوع و خداپرستی 7-
تذكر 8- تفكر 9- جود 10- سخاوت. اينها است كه برای خردمند از
پارسائی او برخيزد و بخدا و قسمت او خشنود است.
ادامه نوشتار »

حکمت های نهج البلاغه 140تا 145

بدون نظر »

حکمت 140
قناعت و بي ‏نيازي
(اقتصادي ) و درود خدا بر او، فرمود: آن که ميانه روي کند تهيدست نخواهد شد.
حکمت 141
راه آسايش
(اجتماعي ، اقتصادي ) و درود خدا بر او، فرمود: اندک بودن تعداد زن و فرزند يکي از دو آسايش است.
حکمت 142
دوستي ‏ها و خردمندي
(اخلاقي ، اجتماعي ) و درود خدا بر او، فرمود: دوستي کردن نيمي از خردمندي است.
حکمت 143
غمها و پيري زودرس
(اخلاقي ، بهداشت رواني ) و درود خدا بر او، فرمود: اندوه خوردن، نيمي از پيري است.
حکمت 144
تناسب بردباري با مصيبت‏ها
(اخلاقي ، معنوي ) و درود خدا بر او، فرمود: صبر به اندازه مصيبت فرود آيد، و آن که در مصيبت بي ‏تاب بر رانش زند، اجرش نابود مي ‏گردد.
حکمت 145
عبادتهاي بي ‏حاصل
(اخلاقي ، معنوي ، عبادي ) و درود خدا بر او، فرمود: بسا روزه‏ داري که بهره‏ اي جز گرسنگي و تشنگي از روزه‏ داري خود ندارد، و بسا شب زنده‏ داري که از شب زنده‏ د اري چيزي جز رنج و بي ‏خوابي به دست نياورد خوشا خواب زيرکان، و افطارشان