سفرهای نیک وبد

بدون نظر »

از حضرت صادق (علیه السلام ) منقول است که در حکمت آل داود نوشته است که نباید کسى سفر کند مگر از براى سه چیز سفریکه توشه آخرت در آن حاصل شود یا سفرى که باعث مرمت امور معاش گردد یا سفرى که از براى سیرو لذتى باشد که حرام نباشد.
درحدیث دیگرفرمود که سفرکنید تا بدنهاى شما صحیح شود و جهاد کنید تا غنیمت دنیا و اخرت بیابید و حج کنید تا مال دار و بى نیازشوید.

حلیه المتقین

حق مومن بر مومن

بدون نظر »

به سند معتبر منقول است كه : معلی بن خنيس از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام پرسيد كه حق مسلمان بر مسلمان چيست فرمود، كه هفت حق است كه هر يك از آنها واجبست و اگريكی از آنها را ترك كند، از دوستی و طاعت خدا بدر می رود، پرسيد كه آنها چيست فرمود كه ميترسم كه بدانی و به عمل نياوری و رعايت آنها نكنی ، آسانترين آن حقوق آنست كه آنچه از برای خوددوست ميداری از برای او دوست داری ، آنچه از برای خود نمی خواهی از برای او نخواهی ، دويم آنكه بپرهيزی از غضب او و پيروی خوشنودی او بكنی ، آنچه فرمايد اطاعت كنی سيم آن كه ياری به جان و مال و به زبان و به دست و به پا، چهارم آنكه ديده و راهنمای و آئينه او باشی ، پنجم آنكه تو سير نباشی و او گرسته باشد، تو سيراب نباشی و او تشنه باشد، تو پوشيده نباشی و او عريان باشد، ششم آنكه اگر تو خدمتكار داشته باشی و او نداشته باشد، واجبست كه خادم خود را بفرستی كه جامه اش را بشويد، طعامش را بسازد و رختخوابش را بگستراند، هفتم آنكه اگر ترا قسم دهد بعمل آوری و اگر بخانه دعوت كند قبول كنی ، اگر بيمار شود بعيادتش بروی ، اگر بميرد بجنازه اش حاضر شوی ، اگر دانی كه حاجتی دارد پيش ‍ گيری ببر آوردن آن پيش از آنكه او تو سؤ ال كند، چون چنين كنی پيوند كرده محبت خود را بمحبت او و محبت او را بمحبت خود.
به سندهای معتبره از حضرت رسول صلّی اللّه عليه وآله وسلّم منقول است كه : مؤ من را بر مؤ من هفت حق واجبست ، اول آنكه در حضور او را تعظيم نمايد، محبتش در سينه او باشد، مال خود را با او صرف نمايد، غيبت اورا بر خود حرام داند، و چون بيمار شود بعيادت او رود، چون بميرد بجنازه اش حاضر شود، و بعد از مرگش بغير از نيكی او چيزی نگويد.
حلیه المتقین

خواندن شعر در مدح اهلبیت

بدون نظر »

درحديث معتبر از حضرت صادق ((عليه السلام )) منقول است كه هركه درمدح اهل بيت صلوات الله عليهم يك بيت شعر بگويد حق تعالى براى او خانه در بهشت بنا كند.
درحديث ديگر فرمود كه هركه در مدح ما بيتى از شعر بگويد مؤ يد بروح القدس گردد.
درحديث ديگر ازحضرت امام رضا ((عليه السلام )) منقول است كه هرمؤ منى كه يك بيت شعر در مدح اهل بيت بگويد، حقتعالى براى او در بهشت شهرى بنا كند بزرگتر ازهفت برابر دنيا و چون در آن شهر آيد، هر ملك مقرب و هر پيغمبر مرسل بديدن اوبيايند
حلیه المتقین دربیان بعضى از آداب متفرقه و فواید نافعه

توانگری

بدون نظر »

از حضرت امير المؤ منين ((عليه السلام )) منقول است كه چند است كه باعث پريشانى ميشوند و چند چيز است كه باعث توانگرى ميشوند اما آنها كه موجب فقر وپريشانى ميشوند
تارعنكبوت را درخانه گذاشتن
درحمام بول كردن و درحال جنابت چيزى خوردن
با چوب گز خلال كردن
ايستاده شانه كردن
خاكروبه را در خانه گذاشتن
قسم دروغ خوردن
زنا كردن
اظهار حرص كردن
خواب كردن در ميان نماز شام و خفتن و خواب كردن بعد از صبح پيش از طلوع آفتاب
دروغ بسيار گفتن
غنا و خوانندگى شنيدن
مردى را كه در شب سؤ ال كند چيزى ندادن
خرج را زياده از اندازه كردن
با خويشان بدى كردن

اما آنها كه موجب توانگرى و زيادتى مال ميشوند
ادامه نوشتار »

بر طرف شدن غم

بدون نظر »

ازحضرت صادق ((عليه السلام )) منقول است كه ده چيز است كه اندوه را برطرف ميكند راه رفتن وسوار شدن و سر در آب فروبردن و بسبزه زار نگاه كردن و خوردن و آشاميدن و جماع كردن و مسواك كردن و سرشستن باخطمى و نظر بر روى زن مقبول كردن و با مردان سخن گفتن

بعضی از علت های اندوه

بدون نظر »

درحديث معتبر منقول است كه روزى آنحضرت غمگين شدند فرمودند كه نميدانم بچه سبب غمگين شده ام بر عتبه در ننشستم و ميان گله گوسفندان نگذشتم و زيرجامه را ايستاده نپوشيدم ودست ورو را بدامن جامه پاك نكردم
حلیه المتقین دربیان بعضى از آداب متفرقه و فواید نافعه

افزودن حافظه

بدون نظر »

ازحضرت امير المؤ منين ((عليه السلام )) منقول است كه سه چيز است كه حافظه را زياد ميكند: مسواك كردن وروزه داشتند و قرآن خواندن
حلیه المتقین دربیان بعضى از آداب متفرقه و فواید نافعه

دلایل غلبه فراموشی

بدون نظر »

درحديث معتبر از حضرت موسى بن جعفر منقول است كه نه چيز است كه كردن آنها موجب غلبه فراموشى است : خوردن سيب ترش و گشنيز و پنير و نيم خورده موش و بول كردن در آب ايستاده و خواندن نوشته قبرها و راه رفتن در ميان دوزن و شپش را انداختن و حجامت كردن در پشت گردن
حلیه المتقین دربیان بعضى از آداب متفرقه و فواید نافعه

گفتن ان شاءالله

بدون نظر »

ازحضرت امام محمد باقر ((عليه السلام )) منقول است كه چون حق تعالى حضرت آدم را نهى فرمود از خوردن ميوه آن درخت بهشت گفت بلى پروردگارا نگفت انشاءالله پس از آن درخت خورد و از بهشت بيرون آمد پس حقتعالى فرمود پيغمبرش را كه وَلا تَقُولَنَّ اِنىّ فاعِلٌ ذلِكَ غَدًا اِلاّ اَنْ يَشاءَ اللهُ وَاذْكُرْ رَبَّكَ اِذا نَسيْتَ پس فرمود كه يعنى مگو هر چيزى را كه اين را ميكنم فردا مگر آنكه مقيد بمشيت الهى گردانى كه بگوئى مگر آنكه خدا خواهد كه نكنم و ياد كن پروردگار خود را هرگاه كه فراموش كنى اورا يعنى هرگاه كه گفتن انشاء الله را فرموش كنى در هر وقت كه بخاطرت بيايد بگواگر چه بعد از يكسال باشد.
حلیه المتقین دربیان بعضى از آداب متفرقه و فواید نافعه

فراموش کردن بسم الله

بدون نظر »

ازحضرت صادق ((عليه السلام )) منقول است كه بسيار است كه بعضى از شيعيان ما در افتتاح بعضى ازكارها فراموش ميكنند گفتن ((بِسْمِ اللّهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ را پس حق تعالى ايشان را امتحان مينمايد ببلائى تا متنبه شوند و بياد آورند شكر الهى و ثناى بر اورا و حق تعالى بسبب آن بلا محو مينمايد از ايشان منقبت آن تقصير را كه ايشان صادر شده است پس بايد كه آدمى در ابتداى هر كارى افتتاح نمايد بگفتن بسم الله
حلیه المتقین دربيان بعضى از آداب متفرقه و فوايد نافعه