حق مادرت اين است كه :
بدانی ، او تو را در شكم خود حمل كرد، به گونه ای كه هيچ كس بار ديگری را نكشيد.
از ثمره قلب خود، به تو غذايی داد كه هيچ كس به كسی ندهد.
با تمام اعضای خود، در نگهداری تو كوشيد.
در اين انديشه نيست كه گرسنه و تشنه بماند، تا تو سير و سيراب شوی .
بی لباس بماند تا تو را بپوشاند؛ در آفتاب بماند تا تو در سايه باشی ، از خواب خود چشم بپوشد تا تو راحت بخوابی .
از گرما و سرما تو را نگاه داشت ، تا فرزند او باشی .
پس نمی توانی او را شكر گزاری ، مگر به توفيق و ياری و كمك خداوند.
حق پدرت ، آن است كه :
بدانی او اصل وجود تو است ، كه اگر نمی بود، تو هم نبودی .
پس هر نيكی در خودت ديدی كه از آن شگفت زده شدی ، بدان كه پدرت ، اصل نعمت بر تو در آن خير بوده است . پس خدا را به اندازه آن حمد و شكر كن . و نيرويی جز به سبب خدا نيست .
حق فرزندت ، اين است كه :
بدانی از تو است ، و در دنيای گذرا، به خير و شر خود، وابسته تو است . و تو در برابر سرپرستی او مسئولی كه او را نيكو ادب نمايی ، به سوی خدای عزوجل راهنمايی كن ، و در طاعت خدا به او كمك رسانی .
پس در كارهای او بكوش ، مانند كوشيدن كسی كه می داند در نيكی به او پاداش می گيرد. و اگر با او بدرفتاری كند، عقاب می شود.
حق برادرت ، اين است كه :
بدانی دست تو مايه عزت و قدرت تو است . پس او را سلاحی بر معصيت خدا مگير، و برای ظلم كردن بر آفريدگان خدا، او را وسيله ای مساز.
و در برابر دشمنش ، ياری او را رها مكن .
و از خير خواهی نسبت به او دريغ مدار. اگر اوامر خدای تعالی را پيروی كرد، چه بهتر. و اگر چنين نكرد، خدا را گرامی تر از او نزد خودت بدان . و نيرويی جز به سبب خدا نيست .
مطالب مشابه
رعایت حقوق اعضاى بدن
حق عبادت
رعايت حقوق معلم و شاگرد
رعايت حقوق همنشينان