حکمت 271
روش صحيح قضاوت
(قضايي) و درود خدا بر او، فرمود: (دو نفر دزد را خدمت امام آوردند که از بيت المال دزدي کرده بودند، يکي برده مردم، و ديگري برده ‏اي جزو بيت المال بود، امام فرمود) برده اي که از بيت المال است حدّي بر او نيست، زيرا مال خدا مقداري از مال خدا را خورده است، امّا ديگري بايد حدّ دزدي با شدّت بر او اجرا گردد (سپس دست او را بريد).
****************
حکمت 272
ضرورت استقامت در برداشتن کجي ‏ها
(سياسي) و درود خدا بر او، فرمود: اگر از اين فتنه‏ ها و لغزشگاه با قدرت بگذرم، دگرگون ی‏ های بسيار پديد می‏ آورم.
حکمت 273
*******************
ضرورت توکّل به خداوند
(اعتقادي) و درود خدا بر او، فرمود: به يقين بدانيد خداوند براي بنده خود هر چند با سياست و سخت کوش و در طرح و نقشه نيرومند باشد، بيش از آنچه که در علم الهي«» وعده فرمود، قرار نخواهد داد، و ميان بنده، هر چند ناتوان و کم سياست باشد، و آنچه در قرآن براي او رقم زده حايلي نخواهد گذاشت، هر کس اين حقيقت را بشناسد و به کار گيرد، از همه مردم آسوده ‏تر است و سود بيشتري خواهد برد. و آن که آن را واگذارد و در آن شک کند، از همه مردم گرفتارتر و زيانکارتر است، چه بسا نعمت داده شده‏ اي که گرفتار عذاب شود، و بسا گرفتاري که در گرفتاري ساخته شده و آزمايش گردد، پس اي کسي که از اين گفتار بهرمند مي‏شوي، بر شکر گزاري بيفزاي، و از شتاب بي جا دست بردار، و به روزي رسيده قناعت کن.
******************
حکمت 274
ضرورت عمل گرايي
(اخلاقي، تربيتي) و درود خدا بر او، فرمود: علم خود را ناداني، و يقين خود را شک و ترديد مپنداريد، پس هر گاه دانستيد عمل کنيد، و چون به يقين رسيديد اقدام کنيد.
*****************
حکمت 275
ضدّ ارزش‏هاي اخلاقي
(اخلاقي، اجتماعي) و درود خدا بر او، فرمود: طمع به هلاکت مي‏کشاند و نجات نمي‏دهد، و به آنچه ضمانت کند، وفادار نيست، و بسا نوشنده آبي که پيش از سيراب شدن گلو گيرش شد، و ارزش آنچه که بر سر آن رقابت مي‏کنند، هر چه بيشتر باشد، مصيبت از دست دادنش اندوه بارتر خواهد بود، و آرزوها چشم بصيرت را کور مي‏کند، و آنچه روزي هر کسي است بي جستجو خواهد رسيد.