برای هر چيزی شرافتی است و به درستی شرافت مجالس اين است كه رو به قبله باشد،
هر كه خواهد از همه مردم عزيزتر باشد بايد از خدا بپرهيزد،
هر كه خواهد نيرومندترين مردم باشد بايد بر خدا توكل كند
هر كه خواهد از همه توانگرتر باشد بايد بدان چه نزد خداست اعتمادش بيشتر باشد از آنچه خود دارد.

سپس فرمود آيا شما را به بدترين مردم آگاه نكنم؟ گفتند چرا يا رسول اللَّه فرمود: آنكه تنها جای كند، و از واردان خود دريغ كند، و بنده خود را تازيانه زند، آيا به بدتر از اين شما را آگاه نكنم؟ گفتند چرا يا رسول اللَّه، فرمود كسی كه از لغزش نگذرد و عذر نپذيرد، باز هم فرمود آيا شما را به بدتر از اين هم آگاه نكنم؟ گفتند چرا يا رسول اللَّه فرمود: آنكه اميد به خيرش نيست و از شرش ايمنی نيست، سپس فرمود شما را به بدتر از اين هم خبر ندهم؟ گفتند: چرا يا رسول اللَّه؟ فرمود آنكه مردم را دشمن دارد و مردمش دشمن دارند.
ادامه نوشتار »