در اواخر كتاب ((من لا يحضره الفقه )) حسن بن محبوب ، از ((هيثم بن واقد)) نقل كرده است كه از امام صادق (ع ) شنيدم كه فرمود: آن كس را كه خدا از خواری گناه ، به شرف پرهيزگاری رساند، بی مال او را بی نياز كرده و بی دودمان ، او را عزت بخشيده و بی همدم ، انسش داده است و آن كه از خدای عزوجل بترسد، پروردگار هر چيز را از او می ترساند و آن كه از خدا نترسد خداوند، او را از هر چيز می ترساند و آنكه به كمترين روزی از خدا خشنود باشد، پروردگار به كمترين عمل از او خشنود شود. و آن كه در طلب روزی حلال شرمساری نبرد، سبكبار شود و خانواده اش نعمت يابند و آن كه بدنيا پرهيزگاری كند، خدا حكمت در دلش پايدار كند و زبانش را بدان گشايد و چشم او را بر دنيا و دردها و درمان های آن بگشايد. و او را به سلامت ، از دنيا به بهشت برد
***********************************
از كتاب ((من لا يحضره الفقه )): امام صادق (ع ) فرمود. ياری خدا بر مؤمن همين بس ، كه دشمن خود را به معصيت پروردگار مشغول می بيند.
کشکول شیخ بهایی