حاجت و نیازت را فقط بر این گونه افراد ابراز کن

بدون نظر »

مردی  از انصار (اصحاب رسول خدا صلّی اللَّه علیه و اله و سلّم از اهل مدینه) حضور آن حضرت (امام سجاد)علیه السلام رسید و خواست تا خواهشی کند، امام فرمود: ای برادر انصار، شخصیّت خود را از درخواست حضوری حفظ کن، و نیازت را توسّط نامه ابراز کن، و من آن را به گونه ای انجام دهم که بخواست خدا تو را شاد و خرسند سازد. او نیز نوشت:

ای ابا عبد اللَّه من به فلان کس پانصد سکّه طلا بدهکارم، و در مطالبه اش مرا به ستوه آورده، پس با او صحبتی فرما تا به هنگام فراخدستی و گشایش مرا مهلتی دهد. چون امام آن نوشته را خواند به منزل رفت و کیسه ای حاوی هزار سکّه طلا را با خود آورد، و او را گفت: پانصد سکّه اش را صرف پرداخت قرضت کن، و از پانصد سکّه الباقی در راه زندگیت مدد گیر. و حاجت و نیازت را فقط بر این گونه افراد ابراز کن: دیندار، جوانمرد، خانواده دار. امّا فرد متدیّن و دیندار در حفظ دینش کوشد [و رویت را زمین نزند]، و امّا جوانمرد از مردانگیش حیا می کند، و امّا فرد خانواده دار می داند که تو آبرویت را بخاطر نیاز به او زیر پا نهاده ای، بنا بر این آبرویت را حفظ می کند؛ و تو را ناکام و محروم باز نمی گرداند.

تحف العقول

خواهش و درخواست جز در این موارد جائز نیست:

بدون نظر »

مردی بخدمت آن حضرت(امام سجاد) علیه السّلام رسیده و درخواستی کرد، فرمود: خواهش و درخواست جز در این موارد جائز نیست: خسارتی سنگین، فقری خوارکننده، یا ضمانتی سخت و گران، مرد گفت: جز برای یکی از این موارد به خدمت نرسیدم، حضرت دستور داد تا او را یک صد سکّه طلا بدهند

تحف العقول

حکمتی از پیامبر اسلام (ص)

بدون نظر »

مردی به پیامبر (ص) گفت به من سفارشی كن كه خدا سودم بخشد بدان
فرمود: بيشتر ياد مرگ كن تا تو را از دنيا برهاند
به شكر اندر باش كه نعمتت بیفزايد،
و هر چه توانی دعا كن كه ندانی كی برايت به اجابت رسد،
مبادا تجاوز كنی كه خدا حكم فرمود هر كه مورد تجاوز شود خدايش ياری دهد،
فرمود: آيا مردم همانا تجاوز و ستم شما بر خود شما است،
مبادا نيرنگ ببازی كه خدا حكم فرمود نيرنگ بد جز بر اهلش نچرخد.
تحف العقول

موعظه‏ ای از پیامبر (ص)

بدون نظر »

خوشا بر كسي كه ترس از خدايش از ترس مردم باز دارد، خوشا بر كسي كه كسبش پاك است و نهادش خوب و آشكارش نيك و سرشتش درست است، خوشا بر كسي كه ما زاد دارائيش را انفاق كند و از گفتار زيادي باز گيرد، خوشا بر كسي كه براي خدا عز ذكره تواضع كند و از حلال دنيا هم كناره گير باشد بي ‏آنكه از سنت من روي برگرداند و آن كه از خوبي و تازگي دنيا دست بدارد بي ‏آنكه از روش من بسوي ديگر بگردد (يعني رياضتهاي نامشروع را مرتكب نشود مانند هندوها و دراويش) و پس از من پيرو خاندانم باشد و با دين ‏فهمان و اهل حكمت بياميزد و به مستمندان مهرباني كند، خوشا بر آن مؤمني كه از راه جز نافرماني خدا مالي بدست آورد و در غير نافرماني خدا خرج كند، و آن را به مردم مستمند و بينوا برساند و از كساني كه اهل سربزرگي و بر خود باليدن و شيفته به دنيا و بدعت‏ گذار بر خلاف روش من هستند و بر خلاف روش من كار ميكنند بر كنار باشد، خوشا بر كسي كه با مردم خوش رفتار است و بدانها كمك‏ كار است و شر خود را از آنها بگرداند
تحف العقول

مذاکره پیامبر (ص) در مورد دانش

بدون نظر »

پیامبر (ص)فرمود: دانش آموزيد زيرا آموختنش حسنه است و مدارست آن تسبيح، است
و كاوش از آن جهاد و ياد دادنش به كسی كه آن را نميداند صدقه است، و بخشش
به اهلش تقرب به خدا است، زيرا كه آن وسيله دانستن حلال و حرام است و طالب
خود را به راه بهشت ميكشاند و از هراس تنهائی ميرهاند در غربت هم صحبت است و رهنمای بر امور نهان است و سلاح در برابر دشمنان و زيور برای دوستان، خداوند به خاطر آن مردمی را برآورد تا آنجا كه آنان را پيشوايان كار خوب كند و از آنان پيروی شود، به كارهای آنان در نگرند و از آثارشان برگيرند و فرشتگان شيفته دوستی آنان گردند زيرا دانش زندگی دلها و روشنی ديده‏ ها است از كوری ، و نيروی تنها است از سستی ، و خدا دارنده آن را بمقام دوستان برساند، و همنشينی نيكان را در دنيا و آخرت باو ببخشد
تحف العقول

گفتگوی شمعون ابن لاوی با پیامبر اسلام (ص)قسمت آخر

بدون نظر »

رسول خدا (ص)، اي شمعون به درستی تو دشمناني داري كه با تو بجنگند تا دينت را ببرند و اينان جن باشند و انس اما از انس مردمي باشند كه از آخرت نصيبي ندارند و بدان چه نزد خداست رغبتي ندارند همانا همّ آنها اينست كه مردم را بكارشان سرزنش كنند و از آنان خرده گيرند، و خود را سرزنش نكنند و از كردار خود بر حذر نباشند، اگر بينند خوبي بر تو حسد برند و گويند خودنما است، و اگر نگرند بدي گويند خيري در او نيست. و اما دشمنان تو از جن شيطان و لشكر اويند و هر گاه نزد تو آيد و گويند پسرت مرد بگو همانا هر زنده آفريده شده تا بميرد پاره تنم ببهشت در آمد راستي كه مرا شاد ميكند. و هر گاه نزد تو آيد و گويد مالت از دست رفت بگو سپاس خدا را كه داد و گرفت و زكاة را از من ساقط كرد و زكاتي بر من نيست.
ادامه نوشتار »

خطبه ای از پیامبر (ص) در ارشاد مردم

بدون نظر »

برای هر چيزی شرافتی است و به درستی شرافت مجالس اين است كه رو به قبله باشد،
هر كه خواهد از همه مردم عزيزتر باشد بايد از خدا بپرهيزد،
هر كه خواهد نيرومندترين مردم باشد بايد بر خدا توكل كند
هر كه خواهد از همه توانگرتر باشد بايد بدان چه نزد خداست اعتمادش بيشتر باشد از آنچه خود دارد.

سپس فرمود آيا شما را به بدترين مردم آگاه نكنم؟ گفتند چرا يا رسول اللَّه فرمود: آنكه تنها جای كند، و از واردان خود دريغ كند، و بنده خود را تازيانه زند، آيا به بدتر از اين شما را آگاه نكنم؟ گفتند چرا يا رسول اللَّه، فرمود كسی كه از لغزش نگذرد و عذر نپذيرد، باز هم فرمود آيا شما را به بدتر از اين هم آگاه نكنم؟ گفتند چرا يا رسول اللَّه فرمود: آنكه اميد به خيرش نيست و از شرش ايمنی نيست، سپس فرمود شما را به بدتر از اين هم خبر ندهم؟ گفتند: چرا يا رسول اللَّه؟ فرمود آنكه مردم را دشمن دارد و مردمش دشمن دارند.
ادامه نوشتار »

سفارشی از پیامبر به حضرت علی (ع) 3

بدون نظر »

اى على در تورات است كه چهار تا در كنار چهارند: هر كه بدنيا آزمند شود بر خداوند خشمناك گردد؛ هر كه از مصيبت وارده بنالد از خدايش ناليده است، هر كه نزد توانگرى رود براى او زبونى كند دو سوم دينش بر باد رفته است و هر كس از اين امت بدوزخ رود كسى باشد كه آيات خدا را بمسخره و بازيچه گرفته
*******************************
چهار در كنارشان چهار است هر كه پادشاه شد خود رأى شود، هر كه مشورت نكند پشيمان گردد، بدستى كه بدهى بهمان بستانى، نيازمندى مرگ اكبر است، باو عرض شد نيازمندى بزر و سيم؟ فرمود نيازمندى از دين.
*******************************

اى على چهارند كه بيهوده‏ اند: خوردن سر سيرى، چراغ برابر ماه، كشت در شوره‏زار، احسان بنااهل.
*******************************
اى على چهارند كه زودتر كيفر گيرند: مرديكه باو خوبى كنى و بعوض خوبى تو بدى كند. مرديكه باو ستم نكنى و او بتو ستم كند، مرديكه با او پيمان بستى، و نيت تو وفا با او است و نيت او بيوفائى است، و مرديكه با او صله رحم كنى و او قطع رحم كند.
*******************************
اى على چهارند كه در هر كه باشند اسلامش كامل است: راستى، شكرگزارى، شرم، و خوش رفتارى. اى على كم حاجت خواستن از مردم همان بی نيازى موجود است، و پر حاجت خواستن از مردم خوارى و همان فقر موجود است.
تحف العقول

سفارشی از پیامبر به حضرت علی (ع) 2

بدون نظر »

اى على: سه تا از مكارم اخلاق است: پيوند كن باكسى كه از تو بريده، بدهى ب‏آن كه از تو دريغ كرده، و بگذرى از آنكه بتو ستم كرده.
***************************
اى على: سه چيز نجات بخشنده تو است: زبانت را نگهدارى، و بر گناهت بزارى، و در خانه‏ ات بيارامى.
***************************
اى على: سرور هر كردارى سه‏ اند: از طرف خود بمردم حق بدهى، براى خدا با برادرت برابر شوى، و خدا را در هر حال بياد دارى.
***************************
اى على: سه چيز از آرايش خدايند: مردی كه براى خدا از برادر مؤمنش ديدن كند كه زائر خدا است، و بر خدا است زائر خود را گرامى دارد، و هر چه خواهد باو دهد. مرديكه نماز بخواند و در تعقيب بماند تا نماز ديگر او مهمان خدا است و بر خدا است كه مهمانش را گرامى دارد. آنكه بحج يا عمره رود كه وارد، بر خدا است و خدا را بايد كه وارد خود را گرامى دارد.
***************************
اى على: سه تا باشند كه مزد دنيا و آخرت دارند: حج ندارى را ببرد، صدقه بلا را بگرداند، و صله رحم عمر را بيفزايد. اى على سه چيز در هر كه نباشد هيچ كارش راست نيايد: پارسائى كه از نافرمانى خدا عز و جلش در كشد. دانشى كه از نادانى بيخردیش برهاند. و خردی كه بدان با مردم سازگارى كند.
***************************
اى على سه كس در روز رستاخيز زير سايه عرشند: مردی كه براى برادرش بخواهد آنچه را براى خود خواهد، و مردی كه بكارى رسد و در آن گامى پيش و پس ننهد تا بداند كه آن كار پسند يا ناپسند خدا است، و مردی كه از برادر خود عيبى نگيرد تا آن را در خود درمان كند، زيرا هر عيب خود را را درمان كند عيب ديگرش فاش شود، و مرد را بس است كه همان بخود پردازد.
******************************
اى على هر ديده در روز رستاخيز گريان است مگر سه ديده، ديده‏اى كه در راه خدا بى‏خواب مانده، ديده‏اى كه از حرام خود بر هم نهفته، و ديده‏اى كه از ترس خدا اشك ريخته. اى على خوشا بر آن چهره‏اى كه خدايش بنگرد بر گناهى كه جز خدا مطلع نيست گريانست.
******************************
اى على سه تا هلاك‏ كننده‏ اند و سه تا نجات بخش: اما آن هلاك ‏كننده‏ ها هواى نفس است كه دنبال شود، و بخلى كه پيروى گردد، و خود پسندى مرد است، و اما نجات بخشها دادگرى در خشنودى و خشم است، و ميانه‏ روى در توانگرى و نيازمندى، و ترس در نهان و عيان كه گويا او را مينگرى و اگر تو او را ننگرى او تو را بنگرد.
******************************
اى على در سه چيز دروغ نيكو است: فريب كارى در جنگ، و نويد بهمسرت، و اصلاح ميان مردم.
******************************
اى على در سه چيز راستى زشت است سخن چينى، و خبر دادن بمردى از زنش، و مردى را در دعوى نيكوكارى تكذيب كردن.
******************************
اى على سه چيز از ابواب نيكى باشند: سخاوتمندى دل، شيرين سخنى، شكيبائى بر آزار.
تحف العقول