1- فرمود: به درستی خدا به زور فرمانبرداری نشود و مغلوب نافرمانی هم نيست و از سرپرستی بنده‏ ها دست نكشيده ولی او است توانائی بخش هر چه بنده ها را بر آن توانا كرده و او است مالك هر ملكی كه بدانها داده،به درستی اگر همه بنده ‏ها پيوسته در طاعت خدا باشند مانعی و جلوگيری ندارد و اگر گرد نافرمانی گردند و خدا خواهد ميان آنها و نافرمانی حائل شود تواند كرد و چنين نيست كه هر كه تواند ميان تو و كردار تو حايل شود و اين كار را نكرد و او كار خود را انجام داد او باشد كه وی را در آن كار در آورده باشد (زيرا قدرت بر منع مايه اسناد فعل نشود).
********************
2- فرمود: زيبائی در زبانست.
********************
3- فرمود: دانش را از مردم نربايند ولی دانشمندان ربوده شوند تا گاهی كه دانشمندی نماند و مردم سروران نادانی بگيرند، فتوی خواهند و آنان ندانسته فتوی دهند و گمراه باشند و گمراه كنند.
********************
4- فرمود: بهترين جهاد امتم انتظار فرج است.
********************
5- فرمود: مردانگی ما خاندان گذشت از كسی است كه بما ستم كند، و عطا بخشی ب‏آن كه از ما دريغ كند.
********************
6- فرمود: رشك آورترين دوستانم از امتم نزد من مرديست سبكبار بهره‏ مند از نماز كه در نهان خوب پروردگارش را بپرستد، و در ميان مردم گمنام باشد، و روزيش به اندازه گذرانست و بر آن شكيبا بماند، و بميرد ارثش اندك باشد و گريه‏ كنانش اندك.