پندهایی از پیامبر اکرم (ص)

بدون نظر »

فرمود: هر كه شام و بام كند و سه چيز را دارا باشد نعمت دنيا بر او تمام است هر كه در بام و شامش تندرست باشد و آسوده خاطر و خوراك يك روز را دارد، و اگر چهارمين نعمت را داشته باشد نعمت دنيا و آن سرا را دارد و آن ايمانست.
*****************
فرمود: رحم كنيد بر عزيزی كه خوار شده و توانگری كه ندار شده و دانشمندی كه گرفتار نادان است.
**********************
فرمود: در دو صفت بيشتر مردم فريب خورده باشند تندرستی و آسودگی (يعنی ب‏ه آنها توجه ندارند)
***************************
فرمود: دلها در بند دوستی آن كسند كه نيكی ب‏ه آنها كرده و دشمنی آن كه بدی بدانها كرده است
************************
فرمود: ما گروه پيمبران مأموريم كه با مردم به اندازه خردشان سخن كنيم.
********************
فرمود: ملعونست كسی كه رنج خود بر مردم اندازد.
************************
فرمود: عبادت هفت جزء است و برتر همه كسب حلال است.
تحف العقول

تهمت

بدون نظر »

ابـن ابى يعفور از امام صادق عليه السلام حديث كند كه فرمود: هر كه بمرد مؤ من يا زن مـؤ مـنـه بـهـتـان زنـد بـآنـچـه در او نـيـسـت ، خـداونـد او را در طـيـنـت خبال برانگيزد و نگهدارد تا از آنچه گفته بيرون آيد، گويد: من عرض كردم : طينت چيست ؟ فرمود: چركى است كه از فرج زنان بدكاره بيرون آيد.

شــرح :
معناى كلام حضرت كه فرمود: (((تا از آنچه گفته بيرون آيد))) ممكن است كنايه از دوام و خـلود بـاشـد زيـرا اثـبـات آن بـر او مـمـكـن نـيـسـت چـونـكـه بـهـتـان زده ، و مـحـتـمـل اسـت مـقصود پاك شدن از چركى گناه بوسيله آتش باشد، و طيبى در شرح مشكوة گـفـتـه اسـت : يـعـنـى تـوبـه كـنـد يا پاك شود، و مجلسى (ره ) فرمايد: شايد مقصودش توبه در دنيا باشد لكن بعيد است .
اصول کافی جلد 4 باب غیبت وبهتان روایت 5

سخنانی حکیمانه از امام رضا (ع)

بدون نظر »

از آن حضرت (ع) روايت شده كه فرمود:
نماز نافله تقرب بدرگاه خدا است براى هر مؤمن.

حج جهاد هر ناتوانست،
براى هر چيزى زكاتيست و زكاة تن روزهاى مستحبى است،
بهترين عبادت پس از معرفة انتظار فرج است،
هر كه پيش از ستايش بر خدا و صلوات بر پيغمبر (ص) دعا كند چون كسيست كه بى‏زه كمان كشد،
هر كه يقين بعوض گرفتن دارد عطا بخشى كند،
راستى مرد كسيست كه ميانه روى كند،
تدبير نيمى از زندگى است، و مهرورزى با مردم نيمى از عقل است،
هم بسيار مايه پيريست، و شتابزدگى كج‏خوئيست،
كمى عيال يكنوع توانگريست،
هر كه پدر و مادر را اندوهگين كند آنان را ناسپاسى كرده،
هر كه هنگام مصيبت دست بر زانو زند يا بدست ديگر كوبد اجر خود را برده، مصيبتى كه با صبر اجر دارد مصيبت نيست،
استرجاع (گفتن إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ) هنگام آسيب رسيدنست،
احسان بجا نيست مگر بدين دار يا بخانواده دار.
خدا كمك را باندازه مصرف نازل ميكند، و صبر را باندازه مصيبت،
هر كه اقتصاد كند و قناعت نمايد نعمتش بپايد، و هر كه بى‏جا خرج كند يا بى‏اندازه نعمتش از دست برود.
پرداخت امانت و راستى روزى آورند، و خيانت و دروغ ندارى و دوروئى،
چون خدا بد مورچه را خواهد بدو دو بال دهد تا بپرد و پرنده‏هايش بخورند، احسان در نظر مؤمن احسان نيست مگر با سه شرط، كوچك شمردن، و نهان داشتن، و فورى بودن،
هر كه احسان خود را بمؤمن كم شمرد برادر خود را بزرگ شمرده، و هر كه احسانش بوى بزرگ شمرد برادر را كم گرفته،
هر كه احسانى كه كرده نهان دارد ستوده كردار است، و هر كه در انجام وعده خود شتاب كند عطاى خود را گوارا كرده.
تحف العقول