حکمت 211
ارزش‏ هاي اخلاقي
(اخلاقي ، اجتماعي ، اقتصادي ) و درود خدا بر او، فرمود: بخشندگي ، نگاه‏دارنده آبروست، و شکيبايي دهان بند بي ‏خردان، و عفو زکات پيروزي ، و دوري کردن، کيفر خيانتکار، و مشورت چشم هدايت است. و آن کس که با رأي خود احساس بي ‏نيازي کند به کام خطرها افتد، شکيبايي با مصيبت‏هاي شب و روز پيکار کند، و بي ‏تابي ، زمان را در نابودي انسان ياري دهد، و برترين بي ‏نيازي ترک آرزوهاست، و چه بسا عقل که اسير فرمانروايي هوس است، حفظ و به کار گيري تجربه رمز پيروزي است، و دوستي نوعي خويشاوندي به دست آمده است، و به آن کس که به ستوه آمده و توان تحمّل ندارد اعتماد نکن.
حکمت 212
خودپسندي آفت عقل
(اخلاقي ) و درود خدا بر او، فرمود: خودپسندي يکي از حسودان عقل است.
حکمت 213
تحمّل مشکلات و خشنودي
(اخلاقي ، تربيتي ) و درود خدا بر او، فرمود: چشم از سختي خوار و خاشاک و رنج‏ها فرو بند تا همواره خشنود باشي .
حکمت 214
نرم خويي و کاميابي
(اخلاقي ، علمي ) و درود خدا بر او، فرمود: کسي که درخت شخصيّت او نرم و بي ‏عيب باشد، شاخ و برگش فراوان است.
حکمت 215
اختلاف آفت انديشه
(اخلاقي ، سياسي ) و درود خدا بر او، فرمود: اختلاف نابود کننده انديشه است
قصار الحکم نهج البلاغه