سخن بزرگان

بدون نظر »

از سخنان بزرگان :
آن كه رغبتش بر توست ، ياری تو بر او واجب آيد.
آن كه بهره ثروتش را از خود دريغ دارد، آن را در اختيار داماداش می گذارد.
بخشش ، دشمنان را دوست می كند و بخل ، بغض فرزندان را بر می انگيزد.
کشکول شیخ بهایی

نکاتی ازسخنان اميرالمومنين (ع )

بدون نظر »

از سخنان اميرالمومنين (ع )
: آن كه حريص بر مال دنيا را با بخل به آن ، به هم درآميخته است ، به دو پايه از پستی و فرومايگی در آميخته است
آن كه به پنهانی ، متعهد دانش خويش نباشد، آن دانش به آشكارا آبرويش ‍ ببرد
كسی كه جز از خدا شرف بجويد، شرف ، او را هلاك سازد.
آن كه با درخواست از تو، آبروی خويش پاس ندارد، تو از رد خواهش او، آبروی خويش پاس دار!
ثروت خويش جز در راه نيك به كار مگير! و نيكوكاری خود جز در راه نيك مردان به كار مبر!
آن چه كه پاسخش تو را خوش نيايد، مگوی !
در هيچ محفلی با لجوج ستيزه مكن ! مباد كه در بدی به تو تواناتر باشد، تا نيكی تو بر او!
کشکول شیخ بهایی

پند هایی کوتاه از نهج البلاغه

بدون نظر »

حکمت ا
به هنگام فتنه چو اشتر بچه مي‏باش كه نه پشتي براي سواري دادن، و نه پستاني براي دوشيدن دارد.
حكمت 2

آن كه طمع را شعار ساخت شخصيّت خود را باخت، و آن كس كه سفره دل نزد هر كس بگشاد به خفّت و خواري خود رضايت داد، و هر كس كه زبانش فرمانرواي او باشد ارزش خود از دست خواهد داد.
حكمت 3

بخل ننگ است و ترسْ نقص، و ناداري زبان زيرك را از بيان دليل خود بندد، و تنگدست در شهر خود غريب نمايد، ناتواني آفت است و صبر شجاعت، زهد ثروت است و پارسايي سپر.
حكمت 4

رضامندي همنشين خوبي، و دانش ميراثي گران سنگ است، و روش هاي نيكو، زيورهايي است نو به نو، و انديشه آينه‏ اي است صاف و نيك‏پرتو.
حكمت 5

سينه دانا گنجينه رازها، و خوشرويي كمند دوستي‏ها، و بردباري نهان جاي زشتي‏هاست.
و در روايت ديگر: خوشرفتاري سرپوش بديهاست.