سخن بزرگان

بدون نظر »

از سخنان بزرگان :
آن كه رغبتش بر توست ، ياری تو بر او واجب آيد.
آن كه بهره ثروتش را از خود دريغ دارد، آن را در اختيار داماداش می گذارد.
بخشش ، دشمنان را دوست می كند و بخل ، بغض فرزندان را بر می انگيزد.
کشکول شیخ بهایی

امثال وحکم در مورد بخشش

بدون نظر »

امام علی (ع ) فرمود: برادرت را به نيكی كردن بر وی سرزنش كن ! و بدی او را با بخشش ، به خودش بازگردان !
**********
يوسف نحوی گفت : دست سه گونه است : دست سفيد، دست سبز و دست سياه . دست سفيد: آغاز در كار نيك است و دست سبز: پاداش به كار نيك است و دست سياه : نيكی همراه با منت است .
*****************
ديگری گفته است : (گاه ) دو نام متضاد به يك معنی ديده می شود. مثل : فروتنی و بزرگواری با پاداش دادن به نيكوكاران ، بدكاران را زجر ده !
*************
و گفته اند: آن كه راز خويش بپوشاند، خوبی را در اختيار دارد. و نيز: مالی كه ترا پند دهد، از دست تو نرفته است .
کشکول شیخ بهایی

سفارشی از پیامبر به حضرت علی (ع) 1

بدون نظر »

اى على يكى از نشانه‏ هاى يقين است كه كسيرا بخشم خدا خشنود نسازى، و بدان چه خدايت داده است كسيرا نستائى، و بدان چه ‏ات نميدهد ديگرى را نكوهش نكنى زيرا آز آزمندى روزى رسان نيست و بد خواهى كسى جلوگيرش نباشد.به راستى خدا بحكمت خود نشاط و شادى را در يقين نهاده و هم و غم را در شك و خشم.

اى على به راستی فقرى سخت‏تر از نادانى نيست، و مالى بهره‏ ده ‏تر از خردمندى. تنها بودنى هراسناكتر از خودبينى نيست، و همدستى خوشتر از مشورت كردن، هيچ خردمندى چون انديشه كردن نيست و هيچ خانوادگى چون خوشرفتارى و هيچ عبادتى چون تفكر.

اى على: آفت حديث دروغ است، و آفت دانش فراموشى، و آفت عبادت سستى، و آفت بخشش منت بار كردن، و آفت دلبرى ستم، و آفت زيبائى بخود باليدن، و آفت خانواده فخريه نمودن. اى على: راستى را باش و از دهانت هرگز دروغى نپرد و هرگز بر خيانتى دليرى مكن، و ترس از خدا را باش تا گوئى او را بينى، و مال و جانت را نثار دينت كن، اخلاق خوش را باش و بكارشان بند، از اخلاق بد بگريز و كناره كن. اى على: محبوبترين كردار نزد خداوندگار سه است، هر كه آنچه را خدا بر او واجب كرده انجام دهد از عابدترين مردم است و هر كه از آنچه خدا حرام كرده پارسا باشد پارساترين مردم است، و هر كه بدان چه خدايش روزى كرده بسازد از توانگرترين مردم است.
تحف العقول