ابوبصير گويد: به امام صادق (عليه السلام ) عرض كردم (چگونه است ) گفتار خداى عزوجل (كه فرمايد:) (اين كتاب ما است كه به حق بر شما سخن كند…) (سوره جاثيه آيه 28) فرمود:
كتاب سخن نگفته و هرگز سخن نگويد، و اين رسول خدا (صلى الله عليه و آله ) است كه به كتاب سخن كند، خداى عزوجل در اين آيه فرمايد: (اين كتاب خدا است كه بر شما به حق خوانده شود) (يعنى (ينطق ) بصيغه مجهول يا (عليكم ) را بتشديد ياء قرائت فرمود كه معناى آن چنين است : اين كتاب خدا است كه (على ) شما به حق آن را مى خوانيد). گويد: من عرض كردم : قربانت ما اين آيه را اين طور نمى خوانيم ؟
فرمود: به خدا جبرئيل آن را اينگونه بر محمد (صلى الله عليه و آله ) نازل فرمود، و اين نيز از جمله آياتى است كه در كتاب خدا (از نظر قرائت ) تحريف شده .