کلام وحی آیاتی از سوره شمس

بدون نظر »

و نيز ابوبصير گويد: پرسيدم از امام صادق (عليه السلام ) درباره گفتار خداى عزوجل كه فرمايد: (سوگند به خورشيد و تابشش ) (سوره شمس ) فرمود: مقصود از خورشيد رسول خدا (صلى الله عليه و آله ) است كه خداى عزوجل بوسيله او دين را براى مردم روشن كرد، عرض كردم : (و سوگند به ماه وقتى كه از پى آن در آيد) (معنايش چيست )؟ فرمود: مقصود امير المؤ منين (عليه السلام ) است كه از پى رسول خدا (صلى الله عليه و آله ) آمد، و آن حضرت دانش را بطور كامل در او دميد (چنانچه ماه از خورشيد كسب نور مى كند على (عليه السلام ) از رسول خدا (صلى الله عليه و آله ) كسب دانش كرد) گويد: عرض كردم : (و سوگند به شب وقتى كه زمين را فرا گيرد) (تفسيرش چيست ؟) فرمود: آنها پيشوايان ناحق هستند كه از روى خودسرى در برابر خاندان رسول خدا (صلى الله عليه و آله ) كار خلافت را بدست گرفتند و به مسندى نشستند كه خاندان رسول بدان مسند سزاوارتر از ايشان بودند، پرده تاريكى را با ستم و انحراف خود بر دين خدا پوشاندند و خداوند كار آن را به اين بيان حكايت كرده كه فرمود: (و سوگند به شب وقتى كه زمين را فرا گيرد) گويد: عرض كردم : (سوگند به روز هنگاميكه زمين را روشن كند) (معايش چيست ؟) فرمود: او امام از نژاد فاطمة عليها السلام است كه از دين رسول خدا (صلى الله عليه و آله ) از او پرسش شود و او آن را براى پرسش كننده روشن و آشكار سازد و خدا عزوجل اين جريان را بدين گفتار حكايت كرده كه فرمود: (سوگند به روز هنگاميكه آن را روشن كند).

کلام وحی( جاثیه آیه )28

بدون نظر »

ابوبصير گويد: به امام صادق (عليه السلام ) عرض كردم (چگونه است ) گفتار خداى عزوجل (كه فرمايد:) (اين كتاب ما است كه به حق بر شما سخن كند…) (سوره جاثيه آيه 28) فرمود:
كتاب سخن نگفته و هرگز سخن نگويد، و اين رسول خدا (صلى الله عليه و آله ) است كه به كتاب سخن كند، خداى عزوجل در اين آيه فرمايد: (اين كتاب خدا است كه بر شما به حق خوانده شود) (يعنى (ينطق ) بصيغه مجهول يا (عليكم ) را بتشديد ياء قرائت فرمود كه معناى آن چنين است : اين كتاب خدا است كه (على ) شما به حق آن را مى خوانيد). گويد: من عرض كردم : قربانت ما اين آيه را اين طور نمى خوانيم ؟
فرمود: به خدا جبرئيل آن را اينگونه بر محمد (صلى الله عليه و آله ) نازل فرمود، و اين نيز از جمله آياتى است كه در كتاب خدا (از نظر قرائت ) تحريف شده .